Year:2022   Issue: 43   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 557

Hanifi YIKILMAZ,Hayrettin GÜMÜŞDAĞ ORCID Icon,Canan BASTIK ORCID Icon

DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF SWIMMING POOL USERS AND INVESTIGATION OF QUALITY OF LIFE

Aim: The aim of this study is; determination of the satisfaction level of the users of Semi-Olympic Indoor Swimming Pool owned by the Yozgat Youth and Sports Directorate and investigation of quality of their life. 299 volunteers that use swimming pool in October, November and December 2018 participated in the Research. Research methodology: In this study, descriptive research model was used to determine demographic characteristics, quality of life and satisfaction levels of the participants. Relational research model was used to examine the relationship between the quality of life and satisfaction levels of the participants. The data obtained from the study were transferred to SPSS 22.0 package program. In the process of data analysis; in order to describe the demographic characteristics of the participants frequency analysis is used, independent groups t-test is used for binary groups, and one-way variance analysis, ANOVA analysis, is used for three or more groups. Pearson's correlation test was performed to determine the relationship between two variables (Sports Facilities Satisfaction and Quality of Life). The level of statistical significance was determined (p> 0.05) in the tests. Findings: According to the findings, men use the facility more than women, men are more satisfied than women, women have lower quality of life than men in general, and there is a statistical difference between income status and satisfaction variables. Research limitations: The study group consists of users of the Yozgat semi-Olympic swimming pool in December, November and October 2018. It will be more productive to work on more pool users and for a longer period of time. Practical implications: High relationship between the quality of life sub-dimensions was observed positively, although the High relationship between the quality of life and the satisfaction of the facility was not observed positively. In addition, a higher correlation was observed between physical health and facility satisfaction than others. Originality/Value: This study is considered valuable as an example since there is not enough research between satisfaction of pool users and their quality of life.

Keywords: Swimming, Quality of Life, Satisfaction, Pool

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.1


YÜZME HAVUZU KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Yozgat Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu kullanıcılarının memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin araştırılması. Araştırmaya 2018 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yüzme havuzunu kullanan 299 gönüllü katılmıştır. Araştırma metodolojisi: Bu çalışmada, katılımcıların demografik özelliklerini, yaşam kalitelerini ve memnuniyet düzeylerini belirlemek için tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmıştır. Katılımcıların yaşam kalitesi ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek için ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programına aktarılmıştır. Veri analizi sürecinde; Katılımcıların demografik özelliklerini tanımlamak için frekans analizi, ikili gruplar için bağımsız gruplar t testi ve üç ve daha fazla grup için tek yönlü varyans analizi ANOVA analizi kullanılmaktadır. İki değişken (Spor Tesisi Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesi) arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon testi yapıldı. Testlerde istatistiksel anlamlılık düzeyi belirlendi (p> 0.05). Bulgular: Bulgulara göre erkeklerin kadınlara göre tesisi daha fazla kullandığı, erkeklerin kadınlara göre daha memnun oldukları, kadınların genel olarak erkeklere göre yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu ve gelir durumu ile memnuniyet değişkenleri arasında istatistiksel olarak farklılık olduğu görülmektedir. Araştırma sınırlılıkları: Çalışma grubu Yozgat yarı olimpik yüzme havuzunu 2018 Aralık, Kasım ve Ekim aylarında kullananlardan oluşmaktadır. Daha fazla havuz kullanıcısı üzerinde ve daha uzun süre çalışmak daha verimli olacaktır. Pratik çıkarımlar: Yaşam kalitesi alt boyutları arasında yüksek ilişki pozitif olarak gözlemlenirken, yaşam kalitesi ile tesisten memnuniyet arasındaki yüksek ilişki pozitif olarak gözlenmemiştir. Ek olarak, fiziksel sağlık ile tesis memnuniyeti arasında diğerlerine göre daha yüksek bir ilişki gözlemlendi. Özgünlük/Değer: Havuz kullanıcılarının memnuniyeti ile yaşam kaliteleri arasında yeterli araştırma olmadığı için bu çalışma örnek olarak değerli kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yüzme, Yaşam Kalitesi, Memnuniyet, Havuz

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.1


78