Year:2017   Issue: 23   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 336

Isik BAYRAKTAR

AN EXAMINATION OF YOUTH ATHLETES’ PERFORMANCE INDICATORS IN TERMS OF CHRONOLOGICAL AGE AND BIOLOGICAL MATURITY

The purpose of this study was to examine differences and relationships between selected anthropometric features and performance variables of youth athletes in terms of chronological age and biological maturity. The research group was composed of total 76 track and field athletes, jumping events (male=18, female=19) and sprint events (male=17, female=22). Chronological age, competition performance, body height, body weight, sitting height, leg length, 30 meters speed, hand grip, leg strength, vertical jump and flexibility ability values were obtained from athletes. Also body mass index (BMI), age of peak height velocity (PHV), anaerobic power (AP) values of the athletes were calculated, and their competition results were converted to IAAF scoring system point. Statistical comparison of the events and gender groups was carried out using Mann Whitney-U test. Spearman's correlation coefficients (rho) were used to express the relationships between parameters. It was found that there are differences in selected anthropometric and performance values with regard to gender for jumping and sprint event athletes, except the values of flexibility ability. Furthermore, the relationships between variables and athletes’ age as well as biological maturity levels were observed. The athletes who are in the same age group have different correlation values according to their age and PHV between the variables. In this point, the coaches of youth athletes should be identify maturity level of their athletes, if they would like to prepare and to apply individual training program to them, with refrain from injury.

Keywords: IAAF Score, Maturity, PHV, Chronological Age, Youth, Jump, Sprint

Doi: 10.17363/SSTB.2017.2.01


YILDIZLAR SEVİYESİNDEKİ ATLETLERİN PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN KRONOLOJİK YAŞ VE BİYOLOJİK OLGUNLUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, yıldızlar seviyesindeki sporcuların seçilmiş antropometrik özellikleri ve performans değişkenlerindeki farklılıkları ve ilişkileri takvim yaşı ve biyolojik olgunluk açısından incelemektir. Araştırma grubu, atlama (erkek = 18, kadın = 19) ve sprint branşındaki (erkek = 17, kadın = 22) toplam 76 yıldız atletten oluşmuştur. Takvim yaşı, müsabaka performansı, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, oturma boyu, bacak boyu uzunluğu, 30 metre sürat, kavrama kuvveti, bacak kuvveti, dikey sıçrama ve esneklik yetilerine ait değerler deneklerden elde edilmiştir. Ayrıca vücut kütle indeksi (BMI), zirve hızlı boy uzama yaşı (PHV), anaerobik güç (AP) değerleri hesaplanmış, müsabaka sonuç değerleri IAAF puanlama sistemine dönüştürülmüştür. Branş ve cinsiyet gruplarının istatistiksel analizleri Mann Whitney-U testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Spearman korelasyon katsayıları (rho), parametreler arasındaki ilişkileri ifade etmek için kullanılmıştır. Esneklik değerleri dışında atlama ve sprint branşındaki sporcuların cinsiyetlerine göre antropometrik özellikleri ve seçilen performans değerlerinde farklılıklar olduğu bulunmuştur. Ayrıca, değişkenler ile atletlerin yaşları ve biyolojik olgunluk seviyeleri arasındaki ilişkiler gözlendi. Aynı yaş grubundaki sporcular, yaşlarına ve PHV'ye göre farklı korelasyon değerleri gösterdiler. Bu noktada, yıldız sporcularının antrenörleri, spor yaralanmalarından kaçınarak, sporculara bireysel antrenman programı hazırlamak ve uygulamak istiyorsa, sporcuların olgunluk seviyesini belirlemelidir.

Anahtar Kelimeler: IAAF Puan, Olgunluk, PHV, Takvim Yaşı, Yıldız, Atlama, Sprint

Doi: 10.17363/SSTB.2017.2.01


4