Year:2018   Issue: 28   Area: SPORTS SCIENCE  

Şaban ÜNVER, İzzet İSLAMOĞLU, Hayati ARSLAN, Tülin ATAN
ANALYSIS OF UNIVERSITY ATHLETES’ WARM-UP HABITS AND WARM-UP KNOWLEDGE LEVELS
 
Aim: The objective of this study is to examine the warm-up habits and warm-up knowledge levels of athletes participating in University Sport League (UniLeague). Method: A total of 280 (143 male, 137 female) students with an average age of 22.03±2.55 years and 11.42±3.06 average age of starting sport who were studying at different universities of Turkey and who were participating in UniLeague in branches of winter sports (59 person), team sports (140 person) and futsal (81 person) participated in the study voluntarily. Warm-up habits of athletes were collected with “Athlete Warm-up Habits” questionnaire form developed by Arslan et al. (2011). SPSS 21 package program was used in the statistical analysis of the data. Results: Our results showed that 21.1% of the athletes were winter sports athletes, 50.0% were team sports athletes and 28.9%were futsal athletes. It was found that 51.8% of the female athletes who participated in UniLeague had never been injured while 48.2% of the male athletes had never been injured. Significant difference was found between groups in the comparison of the expression “Warm-up has no influence on athletes’ performance” (p<0.05). Significant difference was found between groups in the comparison of the expression “Warm-up decreases the injury risk of athletes” (p<0.05). It was found that 40.7% of the athletes had never been injured, the most common injury was “muscle joint injuries” with a rate of 25.4% and the rate of athletes who did not have cooling exercise habits were found as 8.6%. Conclusion: It was found that the athletes who participated in UniLeague had the views about warm-up that it had a positive influence on performance, it decreased injury risk, increased the movement angle of joint areas and muscle strength, and it should be long in cold weather while the required warm-up should be done in hot weather. As a conclusion, it can be said that university students have a high level of warm-up knowledge since they do sports consciously and since they have the required education.

Keywords: Branch, Sport, UniLeague, Warm-up

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.4

ÜNİVERSİTELİ SPORCULARIN ISINMA ALIŞKANLIĞI VE ISINMA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada, farklı branşlarda Üniversiteler Spor Ligine (Ünilig) katılan sporcuların ısınma alışkanlığı ve ısınma bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören ve Ünilig’e kış sporları (59), takım sporları (140 kişi) ve futsal (81 kişi) branşlarında katılan yaş ortalaması 22,03±2,55 yıl ve ortalama spora başlama yaşı 11,42±3,06 yıl olan toplam 280 (143 erkek, 137 kadın) öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların ısınma alışkanlıkları verileri Arslan ve diğ. (2011) tarafından geliştirilen “Sporcu Isınma Alışkanlığı” anket formu ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Bulgularımız neticesinde sporcuların %21,1’nin kış sporları, %50,0’nın takım sporları ve %28,9’nun futsal sporcusu oldukları tespit edilmiştir. Ünilig’e katılan kadın sporcuların %51,8’nin, erkek sporcuların ise %48,2’sinin hiç sakatlanmadığı saptanmıştır. “Isınmanın sporcu performansına herhangi bir etkisi yoktur” ifadesi için yapılan karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Bir başka ifade olan “Isınma sporcuların sakatlanma riskini azaltır” ifadesine göre yapılan karşılaştırmada gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Sporcuların %40,7’sinin hiç sakatlanmadığı, sakatlanan sporcuların ise en fazla sakatlanma şeklinin %25,4 oranında “kas eklem yaralanmaları” olduğu, ayrıca çalışmalar sonrasında soğuma egzersizleri alışkanlığı olmayanların oranı ise %8,6 olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Ünilig’e katılan sporcular arasında; ısınmanın sporcu performansına olumlu etkisi olduğu, sakatlanma riskini azalttığı, eklem bölgeleri hareket açısını ve kas kuvvetini arttırdığı, soğuk havalarda ısınma süresinin uzun tutulması, sıcak havalarda da gerekli ısınmanın yapılması inancının yaygın olduğu görülmüştür. Sonuç olarak üniversite okuyan sporcuların yaptıkları sporu bilinçli olarak yapmaları ve gerekli eğitimi almalarından dolayı ısınma bilgisinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Branş, Isınma, Spor, Ünilig

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.4

Tam Metin