Year:2012   Issue: 2   Area: SPORTS SCIENCE  

Gürhan SUNA, Fatih KILINÇ, Sedat ÖZCAN, Mahmut ALP
COMPARISON ANTHROPOMETRIC FEATURES OF TENNIS AND VOLLEYBALL PLAYERS
 
The aim of this study is to compare anthropometric features of tennis and volleyball players used upper extremities as dominant. To the study, 30 players-15 of them are tennis, 15 of them are volleyball players- were joined voluntarily. Measurements of circle and body fat values that are anthropometric features of a player were taken. For analyzing datas statisticaly, Independent Sample t test was done. Players’ values of length, weight and results of the circle measurements done, shoulder, calf and calf conraction were found to be statistically significant(p<0.05), but there were not found to be statistically significant(p>0.05) between the other circle measurements. For result, measurements of body fat values done, although abdominal and calf measurements were statistically significant(p<0.05), there were not found to be statistically significant(p>0.05) between the other body fat values’ measurements. As a result, changes in physical composition that are suitable for branch’s characteristic features and differences depend on usage as dominant between tennis and volleyball players were defined.

Keywords: Tennis, Volleyball, Anthropometry

Doi: 10.17363/SSTB.201228962

TENİSÇİ VE VOLEYBOLCULARIN BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç, üst ekstiremiteyi etkin kullanan ferdi sporlarda tenisçiler ile voleybolcuların bazı antropometrik özelliklerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenim gören 15 voleybol ve 15 tenis branşı ile uğraşan toplam 30 sporcu gönüllü olarak katıldı. Sporcuların antropometrik özelliklerinden çevre ve deri altı yağ ölçümleri alındı. Verilerin istatistiksel analizinde bağımsız iki grup arasında “t testi” uygulandı. Sporcuların boy, vücut ağırlık, çevre ölçümlerinden omuz, calf ve calf kontraksiyon ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olduğu (p<0.05), diğer çevre ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). Deri altı yağ ölçümleri sonucunda ise abdomen ve calf ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olduğu (p<0.05), diğer deri altı yağ ölçümleri arasında istatistiksel açıdan önemli derecede fark olmadığı bulunmuştur(p>0.05). Sonuç olarak, branşın karakteristik özelliğine uygun fiziki yapıda değişimler olduğu bunlarda da etkin olarak kullanılan üst ekstiremiteye bağlı tenisçiler ile voleybolcular arasındaki farklılık olduğunu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Tenis, Voleybol, Antropometri

Doi: 10.17363/SSTB.201228962

Tam Metin