Year:2018   Issue: 28   Area: SPORTS SCIENCE  

Gülten HERGÜNER, Ayşe ÖNAL, Sinem HERGÜNER
THE STUDY ON THE ADAPTATION OF ATHLETE-STUDENT
 
The purpose of this study is to adapt Youth Sports Value Questionnaire into Turkish culture and examine its psychometric features with validity and reliability. The focus group of the study is comprised of 266 4th grade students at a primary school who were selected via convenient sampling method. Validity of the scale was carried out by Explanatory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis. Correlation matrix among all the items was examined in explanatory factor analysis to see any significant correlation and significant relationship for executing factor analysis. CFA results showed compatibility statistics as RMSEA = .053, GFI = .91; CFI= .93; NFI= .92; χ2/df =1.77; AGFI= .91. and validity of the scale was proven. Scale’s Cronbach’s α reliability index was found .82. Evidence regarding validity and reliability of Turkish form of Youth Sports Scale was present. The scale was comprised of 18 items and four sub-dimensions (Reliability, Honesty and Caring for Health, Responsibility and Fair Play, Respect, Kindness and Friendship). The fact that the scale consists of few items, is easy to answer and grade makes it practical to use it with small and young athletes and primary and secondary school students in studies regarding personal values. The highest score of the scale was 54 while the lowest score was 18. Scoring high on the scale meant that the participant had a high level of value development; whereas scoring low meant that the participant had low level of value development. The adapted title of the scale is “Athlete-Student Values Scale” (SÖDÖ). In order to increase the utility and prevalence of the scale, using it with different sports branches, state and private schools, age groups to define athletes’ and students’ personal values in psychosocial and sociocultural studies is recommended.

Keywords: Scale Adaptation, Validity, Reliability, Factor Analysis, Athlete/Student and Individual Values

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.2

SPORCU-ÖĞRENCİ DEĞER ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI
 
Bu çalışmanın amacı, Genç Sporcular Değer Ölçeği’ ni Türk kültürüne uyarlamak, psikometrik özellikleri ile geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın örneklemini seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen toplam 266 ilkokul 4.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçme aracının geçerliliği, Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizinde öncelikle bütün maddeler arasında korelasyon matrisi incelenerek önemli oranda manidar korelasyonların olup olmadığına bakılmış ve faktör analizinin yapılabilmesine uygunluk gösterir nitelikte manidar ilişkilerin olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda; RMSEA= .053, GFI = .91; CFI= .93; NFI =.92;χ2/df =1.77; AGFI= .91 olarak bulunmuş ve ölçeğin geçerliğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik düzeyi için hesaplanan Cronbach α değeri .82 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda uyarlaması yapılan Genç Sporcular Değer Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir ölçümler sağladığına yönelik kanıtlar toplanmıştır. Ölçek 18 maddeden ve dört alt boyuttan (Güvenilir Olmak, Dürüstlük ve Sağlıklı Olmaya Önem Vermek, Sorumluluk ve Centilmenlik, Saygı, Nezaket ve Dostluk) oluşmaktadır. Ölçeğin madde sayısının az olması, cevaplanmasının kolay, puanlanmasının pratikliği nedeni ile küçük ve genç sporcularda, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde bireysel değer içerikli araştırmalarda kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 54, en düşük puan ise 18 olup ölçekten yüksek puanın alınması kişilerin değer gelişimi yönünden yüksek düzeye sahip olunduğu, düşük puanın alınması ise değer gelişimleri yönünden düşük düzeye sahip oldukları anlamına gelmektedir. Ölçeğin uyarlanmış başlığının da “Sporcu-Öğrenci Değer Ölçeği (SÖDÖ)” olarak adlandırılması uygun görülmüştür. Ayrıca ölçeğin yaygınlığının arttırılması için farklı spor branşlarında, özel ve devlet okulu ve farklı yaş gruplarında, sporcuların ve öğrencilerin psiko-sosyal ve sosyo-kültürel konulu bireysel değer belirleme araştırmalarında kullanılabileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ölçek Uyarlama, Geçerlik, Güvenirlik, Faktör Analizi, Sporcu/Öğrenci ve Bireysel Değerler

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.2

Tam Metin