Year:2014   Issue: 13   Area: SPORTS SCIENCE  

Mehmet Emin YILDIZ, Kamil BEŞOLUK
3D MODELLING OF OSSA DIGITORUM MANUS: THE OSTEOMETRIC VALUE DİFFERENCES BETWEEN THE MALE WEIGHTLİFTERS AND SEDENTARIES
 
The aim of this study has been to reveal morphometrical chances of weightlifting sports on hand finger bones. In this work, 9 adult male weightlifters and 9 adult male sedentaries were included. The two dimensional (2D) MDCT images of the right and left hand ossa digitorum manus of all weightlifters and sedentaries were reconstructed 3-dimensionally via a software (Mimics 13.1). Although many finger bone volume have higher numerical values than sedentaries among the weightlifters, both volume and length of the finger bones showed no significant differences between the groups. When compared the volume and lengths of the right and left hand bones, in the sedentaries to many of the bone volumes were higher in the right hand. Beside this, when the left hand finger bones (proximal, medial and distal phalanges), volume and length percentage (%) were compared to averages of rates, significant differences coutdn’t be found. Conclusion: The hand finger bone volume and lengths of the weightlifters were not different in comparison with to those of the sedentaries. However, the comparisons within the group; sedanteries more bone volume difference between the right and left hand, the presence of sedentary daily life due to the use of the right hand dominant, if the effect of at least some of the work weightlifters highest weight is thought to reduce this difference.

Keywords: 3D Modelling, Volume, Ossa Manus, PhalanxOSSA DİGİTORUM MANUS’UN 3B MODELLENMESİ: ERKEK HALTERCİLERİN SEDANTERLERE GÖRE OSTEOMETRİK DEĞER FARKLILIKLARI
 
Çalışmanın amacı, halter sporunun el parmak kemikleri üzerindeki morfometrik etkilerinin araştırılmasıdır Çalışmaya 20-25 yaşları arasında, 9 yetişkin erkek halterci ve spor yapmamış 9 sedanter dahil edildi. Halterci ve sedanterlerin sağ-sol el parmak kemiklerinin görüntüleri MDBT ile alındı. 2B görüntüler, Mimics-13.1 yazılım programı ile 3B hale getirildi. Haltercilerde birçok parmak kemik hacmi, sedanterlerden yüksek sayısal değerlere sahip olmasına rağmen, parmak kemiklerinin hem hacim hem de uzunluk değerlerinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sedanterlerde sağ el ile sol el parmak kemikleri karşılaştırıldığında birçok kemikte sağ el kemik hacimleri yüksek bulundu. Ayrıca haltercilerin ve sedanterlerin sol el parmak kemiklerinin (proksimal, medial ve distal falankslar) hacim ve uzunluk yüzdelik (%) oranları ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Halter sporcularında el parmak kemiklerinde hacim ve uzunluk yönünden sedanterlere göre istatitiksel farklılık bulunmamıştır. Ancak grup içinde yapılan karşılaştırmalarda; sedanterlerde sağ ile sol el arasında daha fazla kemikte hacim farklılığı bulunmasının, sedanterlerde günlük yaşamda sağ elin dominant olarak kullanılmasından kaynaklandığı, haltercilerde ise yüksek ağırlıkla yapılan çalışmaların az da olsa etkisinin bu farkı azalttığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 3B Modelleme, Hacim, Ossa Manus, PhalanxTam Metin