Year:2017   Issue: 25   Area: NURSING SCIENCE  

Dilek AYGİN, Özge YAMAN, Hande AÇIL, Ayşe ÇELİK YILMAZ, Havva SERT
NURSING STUDENTS' ATTITUDES FOR FEMALE CHILD MARRIAGES
 
Aim: In the world, it is known that one of every 7 girls marry between the ages of 15 and 19, 15 million girls are married every year. This study was conducted to determine the attitudes of nursing students in the faculty of health sciences towards female children marriages. Method: This study was planned as a descriptive study and conducted with 432 nursing students who were students in a health sciences faculty of a public university during the 2016-2017 academic year and who volunteered to participate in the study. The data were collected with a demographic information form consisting of 7 questions on socio-demographic characteristics and “Attitudes towards Female Child Marriage Scale”. Results: The mean score of students for ‘Attitudes towards Female Child Marriage Scale” was 23±11.12. The total scale scores of the students which had nuclear families were significantly lower compared to the students who had large families (p<0.05). The scale scores of the students whose parents had “neither positive nor negative” attitudes towards female children marriages were significantly higher (p<0.05). Conclusion: It may be said that the scores of nursing students for “Attitudes towards Female Child Marriage Scale” are in the middle level and their attitudes were generally negative towards female children marriages.

Keywords: Nursing, Female Child Marriage, Student, Attitude

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.2

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI
 
Amaç: Dünyada, 7 kızdan birinin 15 ile 19 yaş arasında evlendiği, toplamda ise her yıl yaklaşık 15 milyon kız çocuğunun evlendirildiği bilinmektedir. Bu çalışma, sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik öğrencilerinin kız çocuk evliliklerine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte planlanan bu çalışma 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde bir kamu üniversitesine bağlı sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü 432 hemşirelik öğrencisi ile yürütüldü. Veriler; sosyo-demografik özelliklerin bulunduğu 7 sorudan oluşan demografik bilgi formu ve “kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeği” ile toplandı. Bulgular: Öğrencilerin kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 23±11,12 dir. Çekirdek aileye sahip olan öğrencilerin toplam ölçek puanları geniş aileye sahip olanlara göre anlamlı derecede daha düşük bulundu (p<0.05). Ailelerin 18 yaş altı kız çocuk evliliklerine yönelik tutumları “ne olumlu ne olumsuz” olanların ölçek puanları anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin kız çocuk evliliklerine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların orta seviyede ve genel olarak kız çocuk evliliklerine bakış açılarının olumsuz olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Kız Çocuk Evlilikleri, Öğrenci, Tutum

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.2

Tam Metin