Year:2021   Issue: 38   Area: NURSING SCIENCE  

Ayşe ÇEVİRME, Özge ERTÜRK
SELF-PERCEPTION AND INFLUENCING FACTORS IN NURSING STUDENTS IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL SENSITIVITY AND SOCIAL COMPARISON
 
Aim: This study is to examine the relationship of self-perception and influencing factors in nursing students in the context of intercultural sensitivity and social comparison. Methods: This descriptive study was conducted in 2017 through an online questionnaire application on nursing students studying at a faculty of health sciences. The data were collected using the socio-demographic questionnaire developed by the researchers, the Intercultural Sensitivity Scale (ISS) and the Social Comparison Scale (SCS). Results: Participants generally showed a moderate level of intercultural sensitivity. Female students, who speak and understand foreign languages at the level of speaking and understanding, who want to study at a university in another country with a student exchange program (Erasmus, Socrates, etc.) and who want to work abroad after graduation who living in the metropolitan area have been determined that the mean scores of those are significantly higher. A weak relationship has been found between intercultural sensitivity and social comparison. Conclusion: Intercultural sensitivity is affected by demographic characteristics and social comparison may be an influencing factor. This study, which examines the relationship between social comparison and intercultural sensitivity in terms of nursing students and nursing profession executives, contributes to the literature.

Keywords: Nursing, Student, Intercultural Sensitivity, Social Comparison,Self Perception, Self Esteem

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC897/.38.3

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK VE SOSYAL KARŞILAŞTIRMA BAĞLAMINDA KENDİLİK ALGISI İLİŞKİSİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinde kültürlerarası duyarlılık ve sosyal karşılaştırma bağlamında kendilik algısı ilişkisi ve etkileyen faktörlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma 2017 yılında bir sağlık bilimleri fakültesinde okuyan hemşirelik bölümü öğrencilerinde online anket uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen sosyo-demografik anket formu, Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği (KDÖ) ve Sosyal Karşılaştırma Ölçeği (SKÖ) kullanılarak toplanmıştır Bulgular: Katılımcılar, genel olarak orta düzeyde bir kültürlerarası duyarlılık seviyesini göstermişlerdir. Kız öğrencilerin, konuşabilme ve anlayabilme düzeyinde yabancı dil bilenlerin, öğrenci değişim programı ile (Erasmus, Sokrates vb.) başka bir ülke üniversitesinde eğitim almak isteyenlerin ve mezuniyet sonrası yurtdışında çalışmak isteyenlerin üniversite eğitiminden önce metropolde yaşayanların puan ortalamalarının anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Kültürlerarası duyarlılık ile sosyal karşılaştırma arasında zayıfta olsa bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Kültürlerarası duyarlılık demografik özelliklerden etkilenmekte olup ve sosyal karşılaştırmayı etkileyen bir faktör olabilir. Özellikle sosyal karşılaştırma ve kültürlerarası duyarlılığın hemşirelik öğrencileri ve hemşirelik mesleği yürütücüleri açısından ilişkisini inceleyen bu çalışma literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Öğrenci, Kültürlerarası Duyarlılık, Sosyal Karşılaştırma, Benlik Algısı, Benlik Saygısı

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC897/.38.3

Tam Metin