Year:2018   Issue: 29   Area: SPORTS SCIENCE  

Özlem BEBEK, Mehmet ACET, Utku IŞIK
ANALYSIS OF GOALBALL SPORTSMEN'S HUMOR ACCORDING TO DIFFERENT VARIABLES
 
The aim of this study is to examine the humor styles of goalball athletes according to different variables. Research 2017 Turkey 1st and 2nd League men's goalball goalball competitions for ladies and 58 men participating athletes participated in a total of 89 athletes including 31 female athletes participating in the promotion group competitions. The original name is “Humor Stles Questionnaire” as data collection tool, Martin et al. (2003) and adaptation to Turkish was done by Yerlikaya (2003) using the “Humor Styles Scale”. Because participants participating in the survey were visually impaired, the questionnaires were conducted by the interviewer in the same way as the interview method. Participants were asked to voluntarily participate in the work and there was no coercion. The scale was filled out in a quiet environment, sometimes in groups or in groups. SPSS 21.0 statistical package program was used in the evaluation of the data. In order to test whether the data collection tools have a normal distribution, the kurtosis and skewness coefficients were examined and it was understood that the coefficients varied between +1 and -1 (Karaatlı, 2006). Therefore, parametric tests have been used. According to Manova results on all scores of the Humor Styles scale, male and female goalball athletes showed significant differences in humor styles (Wilks Lambda (λ) =, 804; F (4,84) = 5,132; p <0,01). This finding suggests that the scores obtained from the linear com- ponent composed of scores of Humor styles vary depending on the gender status. Significant differences were not found between participants' scores of other variables such as age, marital status, educational status and duration of sports, and scores of humor style (p <0,05). As a result, it is understood that goalball athletes have different humor styles in terms of their gender, age, marital status, educational status and sporting age do not affect their humor styles.

Keywords: Goalball, Humor Styles, Blindness

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.12

GOALBALL SPORCULARININ MİZAH TARZLARININ FARKLI DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI
 
Bu çalışmanın amacı; goalball sporcularının mizah tarzlarının farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmaya 2017 Türkiye 1. ve 2. Lig Goalball Erkekler Müsabakaları’ na katılan 58 erkek sporcu ile goalball bayanlar yükselme grubu müsabakalarına katılan 31 bayan sporcu olmak üzere toplam 89 sporcu katılmıştır. Veri toplama aracı olarak orijinal ismi “Humor Stles Questionnaire” olan, Martin ve diğerleri (2003) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlamasını Yerlikaya (2003) tarafından yapılan “Mizah Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların görme engelli oluşundan dolayı anketler röportaj yöntemine benzer şekilde, anketör tarafından soru cevap şeklinde gerçekleşmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Frekans ve ortalama değerlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçlarının normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek amacıyla basıklık ve çarpıklık katsayılarına bakılmış ve katsayıların +1 ile -1 arasında değişiklik göstermiş olduğu anlaşılmıştır (Karaatlı, 2006). Bu yüzden parametrik testlerden faydalanılmıştır. “Mizah Tarzları Ölçeği’ nin” tüm puanları üzerinden yapılan MANOVA sonuçlarına göre, kadın ve erkek goalball sporcularının mizah tarzları bakımından anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür (Wilks Lambda (λ)=,804; F(4,84)=5,132; p<0,01). Bu bulgu, mizah tarzları puanlarından oluşan doğrusal bileşenden elde edilecek puanların cinsiyet durumuna bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Katılımcıların yaş, medenî durumu, eğitim durumu ve spor yapma süresi gibi diğer değişkenlerle mizah tarzları puanları arasında ise anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır (p<0,05). Sonuç olarak, goalball sporcularının cinsiyetleri açısından farklı mizah tarzına sahip oldukları, yaş, medenî durumu, eğitim düzeyi ve spor yapma yaşının ise mizah tarzlarını etkilemediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Goalball, Mizah Tarzları, Görme Engelliler

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.12

Tam Metin