Year:2017   Issue: 25   Area: SPORTS SCIENCE  

Gökhan DELİCEOĞLU, Deniz KAMİLOĞLU
AN ANALYSIS OF SOME ANTHROPOMETRIC AND PHYSICAL PARAMETERS OF CHILDREN RELATED TO AGE
 
Objective: The aim of this study is to examine some anthropometric and physical parameters of the children participating in sports activities between the ages of 4-13 related to age and sex. Method: The research group consists of 629 children as 200 girls and 429 boys between the ages of 4-13 studying in the primary schools and training in the private sport centers. Some anthropometric measurements and hand grip, flexibility, vertical jump, standing long jump, medicine ball throw, 10-20 meters sprint and agility tests were respectively applied to the research group. Results: It is seen that boys have higher rates than girls except some age groups in the tests of standing long jump, hand grip, vertical jump and medicine ball throw applied to the research group. Similar values have been observed in children up to 6 years according to flexibility rates, but it is determined that girls have higher values from this age. When the sprint abilities are examined, it is seen that boys have lower sprint rates in many age groups. For agility ability, it is determined that boys have lower time rates in all age groups. Finally, it can be said that the anthropometric features of the children between the age of 4-13 increase depending on physical development. When examining the motoric features, it is seen that the development of girls and boys is similar up to 10 years depending on age development. However, boys show more development than girls in the areas requiring strength, speed and agility depending on muscle structure after 10 years. Conclusion: As a result, it was determined that some parameters increase depending on age and gender.

Keywords: Child, Growth, Sports

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.1

ÇOCUKLARIN BAZI ANTROPOMETRİK VE FİZİKSEL PARAMETRELERE AİT DEĞERLERİNİN YAŞLARA GÖRE İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacını 4-13 yaş aralığındaki spor yapan çocukların bazı antropometrik ve fiziksel parametrelerinin yaş ve cinsiyete göre incelenmesi oluşturmaktadır. Yöntem: Araştırma grubunu Ankara ilinde ilköğretim okullarına ve özel spor merkezlerine devam eden 4-13 yaş aralığında, 200 kız ve 429 erkek olmak üzere, toplam 629 spor yapan çocuktan oluşmaktadır. Araştırma grubuna sırasıyla, bazı antropometrik ölçümler ve kavrama kuvveti, esneklik, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, durarak sağlık topu atışı,10m-20m. sürat koşusu ve çabukluk testleri uygulanmıştır. Antropometrik ve Fiziksel parametrelere ait verilerin ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuştur. Bulgular: Araştırma grubuna uygulanan durarak uzun atlama, el pençe, dikey sıçrama ve sağlık topu atma kuvvet testlerinde bazı yaş grupları dışında erkeklerin kızlardan daha yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir. Esneklik değerlerine göre 6 yaşına kadar yakın değerler gözlenirken, bu yaştan itibaren kız çocukların daha yüksek esneklik değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Sürat yetileri incelendiğinde birçok yaş grubunda erkek çocukların daha düşük sürat değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Çabukluk yetisinde ise bütün yaş gruplarında erkek çocukların daha düşük sürelere sahip olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre 4-13 yaş grubu çocukların antropometrik özelliklerinin fiziksel gelişimine bağlı olarak artış gösterdiği söylenebilir. Motorik özellikler incelendiğinde yaş gelişime bağlı olarak 10 yaşına kadar erkek ve kızların gelişimlerinin benzer olduğu görülmektedir. Ancak kas yapısına bağlı olarak erkeklerin kuvvet, sürat ve çabukluk gerektiren alanlarda 10 yaşından sonra kızlara göre daha fazla gelişim gösterdiğini söylenebilir. Sonuç: Sonuç olarak bazı parametrelerin yaşa ve cinsiyete bağlı olarak artışlar gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Büyüme, Spor

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.1

Tam Metin