Year:2012   Issue: 4   Area: SPORTS SCIENCE  

A. Serdar YÜCEL, Cemal GÜNDOĞDU, Tuba Fatma KARADAĞ
A RESEARCH ABOUTH HİGH SCHOOL PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORT ACADEMİC STAFFS' SATİSFACTİON (EXAMPLE OF ELAZIĞ PROVİNCE)
 
At this research it was aimed to determine Firat University's academic staffs' job satisfaction and the factors affecting. . it was composed of two parts. The first part of this study was to review the literature on the subject given to the concepts and factors affecting employee satisfaction. At the second part of this study, the questionnaire results which are applied to Firat University academic staffs are assessed.. In this study, The survey method was used and SPSS program was used to analyze the data. In the study, it is determined that 71.5% of academic staffs trust the managing, 78.6 % of staffs are proud to work with the institution,78.6 % of staffs don't think to leave the institution within a short period of time.

Keywords: Satisfaction of Employees, Labor, Academic Staff, Organisation, Satisfaction of CustomerBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU’NDA ÇALIŞAN MEMNUNİYETLİĞİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)
 
Bu çalışma Fırat Üniversitesinde çalışan 14 akademik personel üzerinde uygulamalı olarak yapılmıştır. Çalışmada amaç olarak akademik personelin iş memnuniyeti ile bu memnuniyeti etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma uygulamalı bir çalışma olup, uygulamada daha once Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından “Çalışan Memnuniyeti” konu başlıklı güvenirliliği (alpha cronbach) 0.83 olarak elde edilmiş bir anket kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 8 sorudan oluşan demografik sorular ikinci bölümde 59 sorudan oluşan likert 5’li ölçekten oluşan soru bulunmaktadır. Anketten elde edilen veriler doğrultusunda SPSS istatistik 11.5 programı kullanılarak analiz gerçekleştirilmiş, frekans, aritmetik ortalama ve yüzde yöntemleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda akademik personelin % 71.5’inin kurumu yönetenlere güven duydukları, % 78.6’sının kurumda çalışmaktan gurur duydukları, % 78.6’sının da kısa bir süre içinde kurumdan ayrılmayı düşünmedikleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, İşgücü, Akademik Personel, Örgüt, Müşteri MemnuniyetiTam Metin