Year:2017   Issue: 23   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 339

Meryem ALTUN

THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN GAME SKILLS AND ATTENTION OF THE KINDERGARTEN STUDENTS

In this research, it is aimed to examine the relationship between play skills and attention of kindergarten students. Method: The model of this study is the relational search model. A total of 100 students (50 girls, 50 boys) participated in the research as a volunteer in the 6th year group of the Kırşehir 80th Year Nursery School during the 2016-2017 education period. The Game Ability Assessment Scale and the Frankfurter Attention Test were used as the measurement tools. In the analysis of the data; SPSS 21 package program was used. The Kolmogrow-Smirnov test was used to test the game performance scores and the calculated attention scores into the data set and to test the suitability of the normal distribution of scale scores. İt was used Independent Samples t-test for gender variables, Pearson Correlation test for the relationship between two variables. In the demographic characteristics, the percentages, frequencies and arithmetic averages are examined. Results: The results of the analyses show that, the mean scores of the children's game skills and Attention score are significantly different according to the gender variable. This difference is favored by ladies. As a result of the analysis made to determine whether there is a meaningful relationship between the game skills scores and the Attention scores, it was found that there is a meaningful relationship between them in the positive direction. Conclusion: According to this, it can be said that there is a strong relation between play skills and attention of pre-school students.

Keywords: Kindergarten, Six Age, Attention, Playing Skills

Doi: 10.17363/SSTB.2017.2.02


ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OYUN BECERİLERİ İLE DİKKATLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, anaokulu öğrencilerinin oyun becerileri ile dikkatleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelidir. Araştırmaya, Kırşehir 80. Yıl Anaokulunda 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören 6 yaş grubu 50 kız, 50 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Ölçme aracı olarak Oyun Becerileri Değerlendirme Ölçeği ve Frankfurter Dikkat Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde; SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Oyun becerileri puanları ve hesaplanan dikkat puanları veri setine girilip ölçek puanlarının normal dağılıma uygunluğunu test etmek için Kolmogrow-Smirnov testi kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni için Independent Samples t-testi, iki değişken arasındaki ilişkinin incelenmesinde de Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Demografik özelliklerde ise yüzde, frekans ve aritmetik ortalamalara bakılmıştır. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda çocukların Oyun Becerileri ile Dikkat puan ortalamaları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılık bayanların lehine görülmektedir. Oyun Becerileri puanları ile Dikkat puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Sonuç: Okul öncesi öğrencilerinin oyun becerileri ile dikkatleri arasında güçlü bir ilişki olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Anaokulu, Altı Yaş, Dikkat, Oyun Becerileri

Doi: 10.17363/SSTB.2017.2.02


4