Year:2018   Issue: 28   Area: SPORTS SCIENCE  

Burcu GÜVENDİ, Mehmet GÜÇLÜ, Ayşe TÜRKSOY IŞIM
IMAGINATION AND DECISION-MAKING IN AMERICAN FOOTBALL ATHLETES
 
Aim: Determining decision-making styles and imagination usages of American footballers and revealing the relationship between them. Material and method: The study group of the research is composed of 82 American football athletes who are playing in College League and whose mean age is 20.81±2,73.Data collection tool: Decision-making styles scale which was developed by Mann et al. (1998) and adapted into Turkish by Deniz (2004), and Psychological performance strategies scale which was developed by Thomas et al. (1999) and whose validity and reliability was performed in Turkish by Miçooğulları (2017) were used. Data analysis: Descriptive statistics, correlation analysis and multiple regression analysis were applied. Findings: It was found that Imagination (Exercise) scores of the athletes had a positively significant relationship with attentive decision-making scores. It was determined that the decision-making styles explained 17% of the variance of exercise imagination scores and those variables significantly predicted the Imagination (Exercise) scores. Furthermore, it was suggested that self-esteem score significantly and positively predicted exercise imagination scores in decision-making. Results: It was seen that American footballers used competition imagination more; however exercise imagination was related to decision-making styles when they were associated with decision-making situations. It can be said that this situation indicated that especially the athletes using exercise imaginations gave more attentive decisions and that imaginations of the athletes whose self-esteem levels were higher in decision-making might increase or imaginations of the athletes whose self-esteem levels were lower in decision-making might decrease.

Keywords: American Football, Imagination, Decision-Making

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.1

AMERİKAN FUTBOL SPORCULARINDA İMGELEME VE KARAR VERME
 
Amaç: Amerikan futbolcularının karar verme stilleri ve imgeleme kullanımlarının belirlenmesi ve aralarındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Materyal ve yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu Üniversite liginde oynayan yaş ortalamaları 20.81±2,73 olan toplamda 82 Amerikan futbol sporcusu oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; Mann ve ark. (1998) tarafından geliştirilen ve Deniz (2004) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Karar verme stilleri ölçeği ve Thomas ve ark. (1999) tarafından geliştirilen Miçooğulları (2017) tarafından Türkçe geçerliği ve güvenirliği yapılan Psikolojik performans stratejileri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde: Betimleyici istatistikler, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Bulgular: Sporcuların İmgeleme (Antrenman) puanlarının; dikkatli karar verme puanları ile pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Karar verme stillerinin antrenman imgelemesi puanlarındaki varyansın %17’sini açıkladığı ve bu değişkenlerin İmgeleme (Antrenman) puanını anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca karar vermede öz-saygı puanının pozitif yönde anlamlı düzeyde antrenman imgelemesi puanlarını yordadığı saptanmıştır. Sonuçlar: Amerikan futbolcularının müsabaka imgelemesini daha fazla kullandığı ancak karar verme durumları ile ilişkilendirildiğinde antrenman imgelemesinin karar verme stilleri ilişkili olduğu görülmüştür. Bu durum özellikle antrenman imgelemelerini kullanan sporcuların daha dikkatli kararlar verdiklerini göstermiş ve karar vermede özsaygısı yüksek olan sporcuların antrenman imgelemesinin artabileceği ya da karar vermede özsaygısı düşük olan sporcuların antrenman imgelemesinin azalabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Amerikan Futbolu, İmgeleme, Karar Verme

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.1

Tam Metin