Year:2023   Issue: 47   Area: TEMEL TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 613

Yaşar DEMİR ORCID Icon,Saliha ÖZPINAR ORCID Icon,Bahadır YAZICIOĞLU ORCID Icon,Onur ÖZTÜRK ORCID Icon

COVID-19 PHOBIA AND ITS DETERMINANTS IN PREGNANT WOMEN

Abstract: Aim: The study aimed at investigating the COVID-19 phobia of pregnant women and its determinants. Methods: The study is of cross‐sectional type. The study data were collected using the “Personal Information Form” administered to question the personal characteristics of the participants and “COVID-19 Phobia Scale. Results: The mean score they obtained from the COVID-19 Phobia Scale was 66.30±9.603. The comparison of the relationship between sociodemographic characteristics and the COVID-19 phobia scale scores demonstrated a statistically significant difference between the participants in terms of the variables such as education status, vaccination status, having COVID-19 and having a family member or relative who had COVID-19 (p=.000). Conclusion: The negative motional impact of the COVID-19 pandemic on pregnant women indicates that it has a significant potential to create anxiety, phobia, anxiety and fear. It is expected that providing accurate information for pregnant women through visual and written media, and ensuring the continuity of education by complying with the pandemic rules in the pregnant classes and pregnant schools in hospitals will relieve the COVID-19-related concerns of pregnant women.

Keywords: COVID-19, COVID-19 Phobia, Pregnant, Pregnant Women, Determinants

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.6


GEBELERDE COVID-19 FOBİSİ VE BELİRLEYİCİLERİ

Öz: Amaç: Çalışmanın amacı gebelerin COVID-19 fobisini ve belirleyicilerini incelemektir. Yöntem: Araştırma verileri; bireylerin kişisel özelliklerini belirlemeye ilişkin “Kişisel Bilgi Formu” ve “COVID-19 fobisi ölçeği” kullanılarak toplandı. Bulgular: Gebelerin covid-19 fobisi ölçeği puan ortalaması 66,30±9,603 olarak tespit edilmiştir. Sosyo-demografik özelliklerle COVID-19 fobisi ölçeği karşılaştırıldığında; eğitim durumu, aşı durumu, Covid-19 geçiren ve ailesi veya yakınlarından Covid-19 geçirenler ile COVID-19 fobisi ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlılık tespit edilmiştir (p=,000). Sonuç: Covid-19 salgınının gebeler üzerinde olumsuz duygusal etkisi kaygı, fobi, anksiyete ve korku yaratma konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Gebeler ile ilgili olarak görsel ve yazılı medyadan bilgilendirici çalışmaların yapılması, hastaneler içinde bulunan gebe sınıfı ve gebe okulları aracılığı ile pandemi kurallarına riayet ederek eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması ebelerin endişelerini gidereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, COVID-19 Fobisi, Gebelik, Belirleyici

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.6

Page Range: 88-101


284