Year:2012   Issue: 5   Area: KADIN DOĞUM

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 55

Hasene ÖZÇAM , Ertunç MEGA

COMPARISON OF DİAGNOSTİC SENSİTİVİTİES OF PELVİC EXAMİNATİON,ULTRASONOGRAPHY AND LAPAROSCOPY İN PATİENTS WİTH CHRONİC PELVİC PAİN

Because of many different pathology in its etiology, there are difficulties in its diagnose and treatment. Although %86.6 pathology was seen with laparoscopy,, %10 was seen with pelvic operation, and %16.7 was seen with ultrasonography. Diagnosing success in women with KPA by using USG and pelvic operation was found comparatively low. Diagnosing chronic pelvic pain which affect the quality of life negatively is quite difficult. In these cases, laparoscopy should be the regular diagnosing tool.

Keywords: Chronic Pelvic Pain, Ultrasonography, Laparoscopy


KPA’LI OLGULARDA PELVİK MUAYENE, ULTRASONOGRAFİ VE LAPAROSKOPİ İLE TANI KOYMA DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Etyolojisindeki pek çok farklı patoloji nedeniyle tanı ve tedavisinde güçlükler yaşanmaktadır. Laparoskopi ile % 86.6 oranında patoloji izlendiği halde, pelvik muayene ile % 10, ultrasonografi ile % 16.7 oranında patoloji tespit edilmiştir. USG ve pelvik muayenenin KPA’lı kadınlarda tanı koyma başarısı oldukça düşük bulunmuştur. Yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kronik pelvik ağrıyı açıklayacak bir tanı konması oldukça zordur. Bu olgularda laparoskopi rutin bir tanı aracı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik Pelvik Ağrı,Ultrasonografi,Laparoskopi


47