Year:2022   Issue: 42   Area: CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 551

Ali BUHUR ORCID Icon,Necdet ÖNCÜ ORCID Icon,Dilek ERDEM ORCID Icon

CLINICAL RESULTS AND PATIENT SATISFACTION OF TRANSOBTURATOR TAPE SURGERY IN PATIENTS WITH STRESS URINARY INCONTINENCE

Aim: In this retrospective study, we aimed to evaluate the surgical results, complications and patient satisfaction of the transobturator tape (TOT) operation in patients with stress urinary incontinence (SUI). Method: Incontinence type and duration, demographic information, menopause status, operation time , additional surgeries, preoperative and postoperative daily pad amount, Q type and stress test results, amount of residual urine after voiding, quality of life questionnaire Urinary Distress Inventory- 6 and Incontinence Impact Questionnaire-7 (UDI-6 and IIQ-7) results, intraoperative and postoperative complications of 156 patients were recorded. The success of the operation was evaluated in 3 groups as complete recovery, partial recovery and failure. Results: Complete or partial recovery was achieved in 146 patients (93.58%) after TOT operation. Success of operation was considered as failure in 10 (6.41%) patients. Complications were observed in 20 patients. These were bleeding more than 200 ml in 2 (1.28%), vaginal perforation in 2 (1.28%), de novo urge incontinence in 6 (3.84%), perineal pain in 2 (1.28%), dyspareunia in 2 (1.28%), mesh erosion in 4 (2.56%), urinary difficulty in 1 (0.64%), and bladder perforation in 1 (0.64%) patient. Conclusion: TOT procedure can be preferred as the surgical treatment of stress urinary incontinence, with high success and low complication rates, in line with the literature.

Keywords: Transobturator Tape (TOT), Complication, Satisfaction

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.1


STRESS ÜRİNER İNKONTİNANS HASTALARINDA TRANSOBTURATOR TEYP CERRAHİSİNİN KLİNİK SONUÇLARININ VE HASTA MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışmada stres üriner inkontinans (SÜİ) hastalarında transobturator teyp (TOT) ameliyatının cerrahi sonuçlarını, komplikasyonlarını ve hasta memnuniyetini değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Kliniğimizde TOT yapılan 156 hastanın inkontinans tipi ve süresi, menapoz durumu, operasyon süresi, yapılan ek cerrahileri, demografik bilgileri, preoperatif ve postoperatif günlük ped sayısı, Q tip test ve stres test sonuçları, işeme sonrası rezidü idrar miktarı, yaşam kalite sorgulaması için yapılan Urinary Distress Inventory-6 (UDİ-6) ve Incontinence Impact Questionnaire-7 ( IIQ-7) anket sonuçları, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları kaydedildi. Operasyon başarısı tam iyileşme, kısmi iyileşme ve başarısız olmak üzere 3 grupta değerlendirildi. Bulgular: TOT ameliyatı sonrası 146 (%93.58) hastada tam veya kısmi iyileşme sağlandı. 10 (%6.41) hastada tedavi başarısız olarak kabul edildi. Ameliyat sırasında 20 hastada komplikasyon gözlendi. Bunlar 2 (%1,28) hastada 200 ml’den fazla kanama, 2 (%1,28) hastada vajinal perforasyon, 6 (%3,84) hastada de novo urge inkontinans, 2 (%1,28) hastada perineal ağrı, 2 (%1,28) hastada disparoni, 4 ( %2,56) hastada mesh erozyonu, 1 (%0,64) hastada idrar yapma zorluğu, 1 (%0,64) hastada mesane perforasyonudur. Sonuç: Kliniğimizde 5 yıl içinde yapılan operasyon kayıtlarının analizine göre, TOT işlemi stres üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde literatürle uyumlu olarak yüksek başarı ve düşük komplikasyon oranları ile tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Transobturator teyp(TOT), Komplikasyon, Memnuniyet

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.42.1


132