Year:2022   Issue: 43   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 562

Hakan TOĞUÇ ORCID Icon

CLINICAL APPROACH TO THE ENTERAL NUTRITION

While malnutrition affects patients' quality of life; It also negatively affects mortality and morbidity levels. As a result of developing malnutrition, oral nutritional supplements are primarily preferred in order to reduce inadequate nutrient intake and to create a solution for malnutrition. In cases where oral nutrition is insufficient, nutrition routes such as nasogastric feeding and percutaneous endoscopic gastrostomy come to the fore. In case of oral nutritional deficiency, it is argued that enteral nutrition is superior to parenteral nutrition and is considered as the closest nutrition model to oral nutrition in today's nutrition models. Aim: In this study, it was aimed to review the literature by investigating the effects of enteral nutrition in cases where oral nutrition is insufficient. The ways, methods and doses of enteral nutrition were examined and evaluated together with the literature. Content: This review contains up-to-date information about the clinical approach to enteral nutrition. Method: In the research, a literature search was conducted using databases such as Science Direct and PubMed. Up-to-date and comprehensive data were used to compile this research. Results: Many studies show that enteral nutrition is one of the most important steps to be preferred in case of malnutrition. Conclusion: Malnutrition is a frequently observed condition in hospitalized patients. Enteral nutrition in malnourished patients; It is seen as safe and curative in many subjects such as treatment of diseases, length of hospital stay, cost of illness, inflammation. Complications to be experienced can be prevented as a result of the follow-up of the expert team.

Keywords: Malnutrition, Enteral Nutrition, Nutrition, Nutritional Therapy

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.3


ENTERAL BESLENMEDE KLİNİK YAKLAŞIM

Malnütrisyon, hastaların yaşam kalitelerini etkilerken; mortalite ve morbidite düzeylerini de olumsuz etkilemektedir. Gelişen malnütrisyon sonucu, yetersiz besin alımını azaltmak ve malnütrisyona çözüm oluşturmak için öncelikle oral beslenme destekleri tercih edilmektedir. Oral beslenmenin yetersiz olduğu durumlarda ise nazogastrik yoluyla beslenme, perkütan endoskopik gastrostomi gibi beslenme yolları ön plana çıkmaktadır. Oral beslenme yetersizliği durumunda enteral beslenmenin, parenteral beslenmeye göre daha üstün olduğu savunulmakta ve günümüz beslenme modellerinde oral beslenmeye en yakın beslenme modeli olarak değerlendirilmektedir. Amaç: Bu araştırmada, oral beslenmenin yetersiz olduğu durumlarda enteral nütrisyon kullanımının etkileri araştırılarak, literatür derlemesi amaçlanmıştır. Enteral nütrisyonun kullanım yolları, yöntemleri ve dozları incelenmiş ve literatür ile birlikte değerlendirilmiştir. Kapsam: Bu derlemede enteral beslenmede klinik yaklaşım ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. Yöntem: Araştırmada Science Direct, PubMed gibi veri tabanları kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırmayı derlemek için güncel ve kapsamlı veriler kullanılmıştır. Bulgular: Birçok çalışma, enteral beslenmenin yetersiz beslenme durumunda tercih edilmesi gereken en önemli basamaklardan biri olduğunu göstermektedir. Sonuç: Malnütrisyon yatan hastalarda sık gözlenen bir durumdur. Malnütre olan hastalarda enteral nütrisyon; hastalıkların tedavisi, hastanede yatış süresi, hastalık maaliyeti, inlamasyon gibi birçok konuda güvenli ve iyileştirici olarak görülmektedir. Yaşanacak komplikasyonlar uzman ekibin takibi neticesinde önlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, Enteral Beslenme, Nütrisyon, Beslenme Tedavisi

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.43.3


235