Year:2019   Issue: 32   Area: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 460

CHILDREN OF PARENTS WITH A MENTAL ILLNESS AND NURSING

Zila Özlem KIRBAŞ , Hacer KOBYA BULUT

Introduction: According to the World Health Organization; the prevalence and frequency of mental problems and problematic individuals are increasing. Around the world, 15-23% of children live with a mentally ill parent. Aim: This review was written to draw attention to the negativity of the children of parents with mental problems. Method: In the literature, studies with parents and children with mental and mental health problems were screened. The studies and the related statistics were evaluated. Results: Five of the 10 most common diseases leading to disability and premature death are mental disorders. These; depression, schizophrenia, bipolar disorder, alcoholism and compulsive disorders. Children living with parents who have a mental illness face many risks. The probability of suicide associated with these disorders is quite high. It is known that parents' suicide history may be a risk factor for suicide in childhood. Psychopathology can be detected in some of the parents of the abused children. In addition, children are at risk for psychopathologies that may develop as a result of sexual abuse. Conclusion: In order for children to be able to spend this challenging process in a healthy way, health workers play an important role. Health workers should accept the parenting roles and responsibilities of their patients and the needs of other family members, especially children, and take appropriate approaches.

Keywords: Mental Problem, Parents, Child, Parents With Mental Problems

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.7


RUHSAL SORUNU OLAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARI VE HEMŞİRELİK

Giriş: Dünya Sağlık Örgütüne göre; ruhsal sorunlar ve sorunlu bireylerin yaygınlığı ve sıklığı artmaktadır. Dünya çapında, çocukların %15-23'ü akıl hastalığı olan bir ebeveyn ile yaşamaktadır. Amaç: Bu derleme, ruhsal sorunu olan ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla yazılmıştır. Yöntem: Literatürde ruhsal ve zihinsel sağlık sorunları olan ebeveyn ve çocuklarıyla yapılan çalışmaların taraması yapılmıştır. Tam metnine ulaşılabilen çalışmalar ve ilgili istatistik bilgiler değerlendirilmiştir. Bulgular: Dünyada yeti kaybı ve erken ölüme en sık yol açan on hastalıktan beşini ruhsal bozukluklar oluşturmaktadır. Bunlar; depresyon, şizofreni, bipolar mizaç bozukluğu, alkolizm ve kompulsif bozukluklardır. Zihinsel bir hastalığı olan ebeveynle yaşayan çocuklar pek çok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Bu bozukluklarla bağlantılı intihar olasılığı oldukça yüksektir. Ebeveynlerin intihar öyküsünün, çocuklukta intihar için risk faktörü olabildiği bilinmektedir. İstismara uğrayan çocukların ebeveynlerinin bir kısmında psikopatoloji tespit edilebilmektedir. Ayrıca çocuklar da cinsel istismar sonucu gelişebilecek psikopatolojiler için risk oluşturmaktadır. Sonuç: Çocukların bu zorlu süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir. Sağlık çalışanları, hastalarının ebeveynlik rollerini ve sorumluluklarını ve diğer aile üyelerinin, özellikle de çocukların ihtiyaçlarını kabul etmeli ve uygun yaklaşımlarda bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ruhsal Sorun, Ebeveyn, Çocuk, Ruhsal Sorunu Olan Ebeveyn

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.7


33