Year:2023   Issue: 47   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 598

BODY DYSMORPHIC DISORDER, SELF-OBJECTION AND COMPETITIVE ATTITUDE IN INDIVIDUALS APPLICATION TO DERMATOLOGY CLINIC

Sevgi KÖROĞLU ORCID Icon,Gülgün DURAT ORCID Icon,Bahar SEVİMLİ DİKİCİLER ORCID Icon

Abstract: Purpose: Body dysmorphic disorder is important because it is a frequently encountered disorder in the dermatological patient group. This research aims to understand the relationship between body dysmorphic disorder and selfobjectification and competitive attitude and related factors. Method: The study was interviewed with 43 people who applied to the dermatology outpatient clinic between July 2022 and September 2022. Body Dysmorphic Disorder Screening- Self-Assessment Form was used to evaluate body dysmorphic disorder symptoms, Objectified Body Consciousness Scale was used to evaluate self-objectification, Competitive Attitude Scale was used to measure understanding of competitiveness. Study data were evaluated with t-test in independent groups, one-way analysis of variance and correlation analysis. Results: In the study, it was determined that the average age of the individuals who applied to the dermatology outpatient clinic was 26.49 and 69.8% of them were women. There was a significant positive correlation between body dysmorphic disorder symptom severity and body monitoring (rp = 0.32, p<0.05) and comparison (rp = 0.43, p<0.005) sub-dimensions; significant and negative correlations were found between body dysmorphic disorder symptom severity and competitive pleasure (rp = -0.40, p<0.05) sub-dimension. Conclusion: It is seen that watching and comparing one’s own body has a negative effect on the severity of body dysmorphic disorder. Determining the factors that feed the body monitoring and comparison behaviors will increase the success in the treatment of the dermatological patient group.

Keywords: Body Dysmorphic Disorder, Self-Objectification, Competitive Attitude, Dermatology

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.3


DERMATOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERDE BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU, KENDİNİ NESNELEŞTİRME VE REKABETÇİ TUTUM

Öz: Amaç: Beden dismorfik bozukluk, dermatolojik hasta, rubunda sıklıkla karşılaşılan bir bozukluk olması sebebiyle önemlidir. Bu araştırma ise beden dismorfik bozukluk ile kendini nesneleştirme ve rekabetçi tutum ilişkisini ve ilişkili faktörleri anlamayı amaçlanmaktadır. Yöntem: Çalışma, Temmuz 2022-Eylül 2022 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran 43 kişi ile görüşülmüştür. Beden dismorfik bozukluk belirtilerini değerlendirmek için Vücut Dismorfık Bozukluk Taraması- Kendini Değerlendirme Formu, kendini nesneleştirmeyi değerlendirmek için Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği, rekabetçilik anlayışını ölçmek için Rekabetçi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon analizi ile çalışma verileri değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmada, dermatoloji polikliniğe başvuran bireylerin yaş ortalamasının 26.49 ve %69.8’inin kadın olduğu belirlenmiştir. Beden dismorfik bozukluk belirti şiddeti ile beden izleme (rp = 0.32, p<0.05) ve kıyaslama (rp = 0.43, p<0.005) alt boyutları arasında anlamlı, pozitif yönde; beden dismorfik bozukluk belirti şiddeti ile rekabet hazzı (rp = -0.40, p<0.05) alt boyutu arasında anlamlı, negatif yönde korelasyonlar saptanmıştır. Sonuç: Kendi bedenini izlemenin, kıyaslamanın beden dismorfik bozukluğu şiddetinin üzerinde olumsuz etki yarattığı görülmektedir. Beden izleme ve kıyaslama davranışlarını besleyen etmenleri belirlemek dermatolojik hasta grubunun tedavisinde başarıyı arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Beden Dismorfik Bozukluğu, Kendini Nesneleştirme, Rekabetçi Tutum, Dermatoloji

Doi: 10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.47.3


61