Year:2022   Issue: 46   Area: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 600

ATTITUDES OF HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS TOWARDS SEX EDUCATION AND EXAMINING SEXUAL SELF SCHEMES

Derya Şimşekli BAKIRHAN ORCID Icon,Kader ÇİFTÇİ ORCID Icon,Gönül GÖKÇAY ORCID Icon

Aim: This study was conducted to examine the attitudes of health services vocational school students towards sexual education and their sexual self-schemas. Methods: The study, which was in descriptive relationship-seeking design, was completed with 235 students. As data collection tools, Student Information Form, Attitude towards Sex Education Scale and Sexual Self Schema Scale were used. In the evaluation of the data, number, percentage, mean and standard deviation values and t test, ANOVA and pearson correlation tests were applied in independent groups. Results: The average age of the students participating in the research is 21.09±2.09. It was determined that the participants' attitudes towards sexual education scale scores were significantly higher in students who found sexual education important. It was determined that the sexual self-schema scale and all sub-dimensions of the participants were significantly higher in those with high father education level than those with low education level. A weak positive correlation was found between the students' attitudes towards sexual education scale and their sexual self-schema scale scores. Conclusions: As a result of the research, it was determined that the students' attitudes towards sexual education were above the average, and the sexual ego sensual/provocative schema had the highest average. It was observed that students' attitudes towards sexual education were related to their sexual self-schema. Suggestions were made in line with the results.

Keywords: Sexual Health, Sexual Education, Attitude, Sexual Self-Schema

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.46.1


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL EĞİTİME KARŞI TUTUMLARI VE CİNSEL BENLİK ŞEMALARININ İNCELENMESİ

Amaç: Bu çalışma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin cinsel eğitime karşı tutumları ve cinsel benlik şemalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Metod: Tanımlayıcı ilişki arayıcı tasarımda olan çalışma 235 öğrenci ile tamamlanmıştır. Veri Toplama Araçları olarak, Öğrenci Tanıtım Formu, Cinsel Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği ve Cinsel Benlik Şeması Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma değerleri ve bağımsız gruplarda t testi, ANOVA ve pearson korelasyon testleri uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.09±2.09’dur. Katılımcıların cinsel eğitime yönelik tutum ölçeği puanlarının cinsel eğitimi önemli bulan öğrencilerde anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsel benlik şeması ölçeği ve tüm alt boyutlarının baba eğitim seviyesi yüksek olanların düşük olanlardan anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin cinsel eğitime yönelik tutum ölçeği ile cinsel benlik şeması ölçeği puanları arasında pozitif yönlü zayıf ilişki saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin cinsel eğitime karşı tutum düzeylerinin ortanın üzerinde olduğu, cinsel benlik şehvetli/tahrik edici şemasının en yüksek ortalamaya sahip olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin cinsel eğitime karşı tutumlarının cinsel benlik şemasıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Cinsel Eğitim, Tutum, Cinsel Benlik Şeması

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.46.1


203