Year:2019   Issue: 33   Area: SAĞLIK YÖNETİMİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 469

Ali Serdar YÜCEL ORCID Icon,Perihan ABAY ORCID Icon,Ayhan AYTAÇ ORCID Icon,Ümran SEVİL ORCID Icon,Ayça GÜRKAN ORCID Icon,Çetin YAMAN ORCID Icon,Murat KORKMAZ ORCID Icon,Yasemin KÜÇÜKÖZKAN ORCID Icon

AN OVERVIEW OF THE TURKISH HEALTH SECTOR

Turkey’s health spending has been growing steadily since 2009. Annual average growth rate is over 10%. The sector size reached 412 billion TL in 2017. The aim of this study is to examine health expenditures according to the source of financing, financing target and demand for health services. The data used in the study are obtained from the TurkStat website for the relevant period. This study was prepared after statistical editing and analysis of health expenditures data for 2009 and 2017 published by TurkStat. Regression, ANOVA and CAGR and basic statistical methods were used in the analysis. The analyzes were performed by using SPSS and Eviews program. According to the findings of the study, the total health expenditures of public and private service providers are expected to be 467.310 Million TL by the end of 2018. It has been observed that expenditures on private service providers have been growing parallel to the general service provider sector since 2009, and the share of private service providers in total health expenditures is 22% in 2017. In addition, the total health expenditures of private service providers are expected to be 102,098 Million TL by the end of 2018. At the end of the study, it was determined that the share of health expenditures in GDP was lower than other OECD countries and this indicates high growth potential. It has been concluded that the age groups of the elderly and high risk in Turkey are growing faster than the age segments to show growth in health care spending and the size of the age groups have statistically differed over the years.

Keywords: Health, Management, Sector, Market, Economy

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.2


TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Türkiye Sağlık harcamaları 2009 yılından beri istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Yıllık ortalama büyüme oranı %10’un üzerindedir. Sektör büyüklüğü 2017 yılında 412 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu çalışmanın amacı finansman kaynağı, finansman hedefi ve sağlık hizmetleri talebine göre sağlık harcamalarının incelenmesidir. Çalışmada kullanılan veriler TUİK web sitesinden ilgili dönem için elde edilen verilerdir. Bu çalışma TUİK tarafından düzenli olarak yayınlanan 2009 ve 2017 yıllarına ait sağlık harcamaları verilerinin istatistiksel olarak düzenlenerek analiz edilmesi sonrasında hazırlanmıştır. Analiz kapsamında Regresyon, ANOVA ve CAGR ve temel istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Analizler SPSS ve Eviews programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre 2018 yılı sonunda kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının sağlık harcamalarının toplamı 467.310 Milyon TL olması beklenmektedir. Özel hizmet sunucularına yapılan harcamaların 2009 yılından beri genel hizmet sunucu sektörüyle paralel bir büyüme sergilediği, 2017 yılında özel hizmet sunucularının toplam sağlık harcamalarındaki payının %22 oranında olduğu görülmektedir. Ayrıca 2018 yılı sonunda özel hizmet sağlayıcılarının sağlık harcamaları toplamının 102.098 Milyon TL olması beklenmektedir. Çalışma sonunda sağlık harcamalarının GSYİH içindeki payının diğer OECD ülkelerinden daha düşük olduğu ve bu durumun yüksek büyüme potansiyeline işaret ettiği belirlenmiştir. Türkiye'deki yaşlı ve yüksek risk taşıyan yaş gruplarının, sağlık harcamalarında artışı gösterecek şekilde yaş segmentlerinden daha hızlı büyümekte olduğu ve yıllara göre bakıldığında yaş gruplarının büyüklüğünün istatistiksel olarak farklılaşmakta olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Yönetim, Sektör, Piyasa, Ekonomi

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.2


165