Year:2013   Issue: 9   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 99

Yunus TORTOP , Ali İhsan AKSU, Hüseyin GÜMÜŞ

AN EXAMINATION OF THE EFFECTS OF WHIRLING DERVISH TRAINING EXERCISES ON SOME PHYSICAL FITNESS PARAMETERS

The aim of this study was to determine the effects of a 12 week long Whirling Dervish training exercises program on some physical fitness parameters of young men. 40 healthy non-sportmen man who studied at Afyon Kocatepe University during 2012-2013 Academic Year volunteered to participate in this study. From those students, experimental (N-20) and control (N-20) groups were formed at random. The control group didn’t do any exercises and continued their daily routine. On the other hand, the experimental group performed Whirling Dervish training exercises three days in every week for 12 weeks. Each session lasted for 60-75 minutes, and the intensity of the heart rate was between 50% and 70%. The data analysis was contucted using SPSS 18.0, and arithmetical average and standard deviation values of all data were also calculated. A paired Sample T-Test was carried out to determine the differences between intra group pre-test and post-test values of the subjects and An Independent Sample T-Test was computed to the differences between the groups. The significance level was determined as 0.05 and 0.01. Statistically significant differences were found in body weight, body mass indexes, body fat ratio, leg strength, flexibility, right and left hand grip, anaerobic and aerobic power (VO2max) between two groups. Statistically significant differences were not found in back and aerobic power values (p<0,05). In conclusion, it was determined that a 12-week Whirling Dervish training exercises program caused positive differences in some physical fitness parameters.

Keywords: Whirling Dervish, Exercise, Physical Fitness


SEMAZEN EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmada, genç erkeklerde 12 hafta uygulanan semazen eğitimi egzersizlerinin, bazı fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmaya 2012-2013 eğitim - öğretim yılında, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören ve aktif sporcu olmayan 40 sağlıklı erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı. Bu öğrencilerden rastgele deney grubu (N=20) ve kontrol grubu (N=20) oluşturuldu. Kontrol grubuna herhangi bir egzersiz yaptırılmadı ve günlük yaşamlarına devam etmeleri sağlandı. Deney grubuna ise, 12 hafta, haftada 3 gün, hedef kalp atım sayılarının % 50-70’i şiddetinde ve 60-75 dakika arasında semazen eğitimi çalışması yaptırıldı. Araştırma verilerinin analizleri; SPSS 18,0 istatistik paket programında yapıldı. Tüm verilerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları belirlendi. Deneklerin grup içi I. ve II. ölçüm değerlerinin arasındaki farklılıkların tespitinde Paired-Samples t testi, gruplar arası değerlendirmelerde ise, Independent-Samples t testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0,05 ve 0,01 olarak belirlendi. Bu çalışmada vücut ağırlıkları (kg), vücut kitle indeksi (kg/m2), Vücut yağ oranları (%), bacak kuvveti (kg), sağ ve sol el kavrama kuvveti (kg) ve aerobik güç (maxVO2) değerlerinde istatistiki açıdan ileri derecede anlamlı farklılıklar tespit edildi (p<0,01). Ancak deney grubunun sırt kuvveti (kg) ve anaerobik güç (kg-m/sn) değerlerinde istatistiki açıdan anlamlı bir farklılığa rastlanmadı (p>0,05). Bu çalışmanın sonucunda, genç erkeklerde 12 hafta uygulanan semazen eğitimi egzersizlerinin, bazı fiziksel uygunluk parametrelerinde olumlu değişiklikler meydana getirdiği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Semazen, Egzersiz, Fiziksel Uygunluk


27