Year:2015   Issue: 17   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 239

Mutlu ILDIZ , Özcan SAYGIN, Halil İbrahim CEYLAN

AN EXAMINATION OF PHYSICAL SELF-PERCEPTION, BODY COMPOSITION AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO GENDER

The aim of the study was to examine physical self-perception, body composition and physical activity levels of high school students aged 14-18 years according to gender. A total of 610 (313 females, 297 males) volunteer students who were attending in high schools in Denizli, participated in the study. For physical self-perception survey which developed by Fox and Corbin in 1989 were also used. Height and weight measurements were benefited to find out body composition of the students. In order to determine physical activity levels, Bouchard three-days physical activity classification questionnaire was administered to the students. Independent t test were used for statistical analysis. According to the findings; it was observed that significant differences were found in sub-dimensions of physical self-perception, in the values of body composition and physical activity according to gender (p<0,05). In conclusion, it was reported that body composition, physical activity level and physical self-perception of male students was found better than female students. This may be associated with the society acquired roles and socio-cultural factors of female students and It was said that girls should participate in sporting activities more.

Keywords: Adolescent, Physical Self-Perception, Body Mass Index, Physical Activity Level

Doi: 10.17363/SSTB.20151714051


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL BENLİK ALGISI, BEDEN KOMPOZİSYONU VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, 14-18 yaş lise öğrencilerinde fiziksel benlik algısı, beden kompozisyonu ve fiziksel aktivite düzeyini cinsiyete göre incelemektir. Çalışmaya, Denizli ilinde lise okuyan 313 kız ve 297 erkek olmak üzere toplamda 610 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Fiziksel benlik algısının belirlenmesinde, Fox ve Corbin (1989) tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Öğrencilerin beden kompozisyonunu hesaplamak için boy ve beden ağırlığı ölçümlerinden yararlanılmış, fiziksel aktivite düzeylerini bulmak için ise Bouchard üç günlük fiziksel aktivite anketi öğrencilere uygulanmıştır. İstatistik analiz için, Independent t testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; fiziksel benlik algısının alt boyutlarında, beden kompozisyonunda ve fiziksel aktivite düzeylerinde kız ve erkekler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak; erkeklerin kızlara göre fiziksel benlik algılarının, beden kompozisyonlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin daha iyi olduğu bulunmuştur. Bunun sebebi kızların toplum içerisinde edindikleri roller ile sosyo-kültürel etmenler olabilir. Kızların fiziksel olarak daha aktif olmasını sağlayacak ortamlar yaratılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, Fiziksel Benlik Algısı, Beden Kitle İndeksi, Fiziksel Aktivite Düzeyi

Doi: 10.17363/SSTB.20151714051


54