Year:2020   Issue: 37   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 502

Pırıl Ayris GÜRSİLİ ORCID Icon,Burcu YEŞİLKAYA ORCID Icon

AN ANTI-INFLAMMATORY HERBAL FOR HEALTH AND DISEASES: SILYBUM MARIANUM (MILK THISTLE)

Aim: Life has changed very fast during last 10 years. The adaptation of sedentary life, changes of eating habbits and other negative environmental factors consisted of reactive oxygen species in the human body and causing immunity to weaken. The prevelance of chronic dieases are increased caused by this reason. To take precautions against increasing diseases and to stop their progress, too much medication usage has been observed. People who don’t want to use medicine, started to use natural herbal products. Herbals are essentials for life and diseases. Herbals have different and comlex compounds which can be a cure for a diease. It has been possible to benefit the body mechanism and diseases with antioxidant, anti-inflammatory and antifibrotic effects. Thistle is one of the major herbal that is used for both as a cure and a nutrient. Its nutritional value and the bioactive compounds are important for a human life. Method: Current studies reviewed to explain thistles with its nutritional value, bioactive compounds and effects on diseases. Result: The thistle has important role as a component of medicines and also the natural form itself has a huge nutritional value for health. Consclusion: thistle have a beneficial effect on human body to be treated naturally, and its benefits are focused on noncommunicable diseases. Treatment of most chronic diseases, they had the advantages to stop their healing, protection and progression against diseases. Many studies have had positive effects. however, more studies should be done.

Keywords: Milk Thistle, Nutrition, Anti-Inflammatory, Silybum Marianum, Antioxidant

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.2


SAĞLIK VE HASTALIKLAR İÇİN ANTİ-İNFLAMATUAR BİR BİTKİ: SİLİBUM MARİNAUM (DEVE DİKENİ)

Amaç: Son 10 yılda hayat çok hızlı değişti. Hareketsiz yaşamın adaptasyonu, yeme alışkanlıklarının değişmesi ve diğer olumsuz çevresel faktörler insan vücudundaki reaktif oksijen türlerinden oluşuyordu ve bağışıklığın zayıflamasına neden oldu. Bununla, kronik hastalıkların prevelansı artar. Artan hastalıklara karşı önlem almak ve ilerlemelerini durdurmak için çok fazla ilaç kullanımı gözlemlenmiştir. İlaç kullanmak istemeyen insanlar, doğadan gelen bitkisel ürünleri kullanmaya başladılar. Bitkiler, yaşam ve hastalıklar için vazgeçilmezdir. Tüm bitkiler, bir hastalık için tedavi olabilecek farklı ve karmaşık bileşiklere sahiptir. Özellikle devedikeni bitkisi, antioksidan, antienflamatuar ve antifibrotik etkileri olan vücut mekanizmasına ve hastalıklara fayda sağlamak mümkün olmuştur. Besin değeri ve biyoaktif bileşikleri insan yaşamı için çok önemlidir. Yöntem: Deve dikeni besin değeri, biyoaktif bileşikler ve hastalıklar üzerindeki etkilerini ile açıklamak için mevcut çalışmalarla özetlenmiştir. Bulgular: Birçok çalışma, devedikeni ilaçların bir bileşeni olarak önemli bir rol olduğunu ve doğal formun kendisinin sağlık için büyük bir besin değerine sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç: devedikeni doğal olarak tedavi edilecek insan vücudu üzerinde yararlı bir etkiye sahiptir ve faydaları bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı faydalara odaklanmıştır. Çoğu kronik hastalığın tedavisi için, hastalıklara karşı iyileşmelerini, korunmalarını ve ilerlemelerini durdurma avantajları vardı. Birçok çalışmanın olumlu etkileri olmuştur ancak daha fazla çalışma yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Devedikeni, Beslenme, Antienflamatuar, Silibum Marinaum, Antioksidan

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.2


56