Year:2013   Issue: 9   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 111

Ali Serdar YÜCEL , Bülent KILIÇ, Murat KORKMAZ, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

A STATISTICAL AND COMPARATIVE ORTHOPEDIC HEALTH ANALYSIS: SPORTS ACTIVITIES AND HEALTH PERCEPTION: AN APPLIED STUDY

Sports and exercises have positive effects on physical and mental health. However, sports exercises that are done without acquiring the necessary knowledge on sports and health might be harmful to human health. For this reason, prior to the activities, individuals should receive health screening tests and be informed to make them acquire consciousness in general terms and to motivate them to take part in sports activities. Further to this, it is of prime importance for the individuals to be aware of the sports injuries experienced during the activities and the preacutions to be taken. One of the most widespread health problems encountered during the sports activities is orthopedic disorder. Within this frame, the main objective of the study is to determine the the participants’ health perceptions of the sports activities and to study the differences according to some demographical variables. In addition to this, the participants’ orthopedic health perceptions have also been analysed and a questionnaire has been distributed to 560 individuals within the scope of the study. Data got from the participants have been analysed with PASW Statistic 18.0 packaged software. At the end of the realiability analysis Cronbach's Alpha coefficient has been 0.950. Descriptive statistics, reliability analysis, chi square, ANOVA, Man-Whitney-U, and Kruskal Wallis tests have been used in the study. According to the results of the study, with regard to the participants’ gender, education, and institution variables, some differences, related to their perceptions of the items concerning the sports activities, have been detected. However, there have been no differences in the age variable. It has been observed that the topics of experiencing chronical and physical problems, and consulting more physicians, and causing more orthopedic problems have been independent of each other. On the other hand, the topics of sports planning and treatment, and the topics of chronical problem experiencing have not been independent of each other.

Keywords: Orthopedics, Health, Perception, Activity,İndividual, Sports, Illness, Physical Problem


BİREYLERİN SPOR AKTİVİTELERİ VE SAĞLIK ALGISININ İSTATİSTİKSEL OLARAK KIYASLI ORTOPEDİK SAĞLIK ANALİZİ: UYGULAMALI ÖRNEĞİ

Sporun ve fiziksel aktivitelerin beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkileri bulunmaktadır. Ancak spor aktivitelerine katılan bireylerin gerekli spor ve sağlık bilincine sahip olmadan yaptıkları aktiviteler bu kişilerin sağlığını tehdit edebilir. Bu yüzden bireylere genel anlamda spor bilinci kazandırılmalı ve aktivite öncesinde gerekli sağlık taraması ve bilgilendirmeler yapılarak bireylerin spora katılımı sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra bireylerin spor aktiviteleri esnasında meydana gelebilecek yaralanmalarda ve sonrasında da yapması gerekenlerin bilincinde olması ayrı bir öneme sahiptir. Spor aktiviteleri esnasında en sık karşılaşılan spor rahatsızlıklarının başında ortopedik rahatsızlıkların geldiği bilinmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak katılımcıların spor aktivitelerine bağlı olarak sağlık algılarının belirlenmesi ve bazı demografik değişkenlere göre farklılıkların araştırılması çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların ortopedik sağlık algıları da değerlendirilmiş ve çalışma kapsamında 560 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen anket verileri PASW Statistic 18.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Güvenirlilik analizi sonucunda 0.950 Cronbach's Alpha katsayısı elde edilmiştir. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, chi square, ANOVA, Man-Whitney-U, Kruskal Wallis, testlerinden yararlanılmıştır.Yapılan araştırma sonunda katılımcıların cinsiyet, eğitim ve kurum değişkenine göre spor aktivitelerine yönelik bazı maddelere ilişkin algılamalarında farklıklılar tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre bir farklılık bulunmamıştır. Ayrıca kronik ve fiziksel sorun yaşama, daha fazla uzman görüşüne başvurma konusu ve daha fazla ortopedik sorunlara neden olma konusu ile birbirinden bağımsız bulunmuştur Spor planlaması ile sorun yaşanması durumunda müdahale konuları ise kronik fiziksel sorun yaşama durumundan bağımsız değildir.

Anahtar Kelimeler: Ortopedi, Sağlık, Algı, Aktivite, Birey, Spor, Rahatsızlık, Fiziksel Sorun


33