Year:2015   Issue: 14   Area: SAĞLIK YÖNETİMİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 212

Satı YILDIZ

A CASE STUDY ON CONGLOMERATION FOR CANCER TYPES

This research is a case study which focuses on conglomeration to determine cancer types. In the study, graphics, histogram, conglomeration, factor, ki-square, hypothesis, variance, Kaiser, Bartlett Sphericity tests have been used by means of descriptive statistics. Data used in the study have been collected through the official documents provided by the provincial directorate of health. The research has lasted approximately eight months. The objective of the study is to find out the similar conglomerations for cancer types, and to apply Porter Elmas Model to cancer conglomerations to reflect and heal the current situation in the cities, recording cancer cases. At the end of the research, it has been discovered that incidence in Erzurum has been low compared to other cities in the research. It has also been discovered that incidence in coastal cities has been higher. Cancer types have been classified into 6 factors with reference to the analyses and findings. The research will contribute to the researchers studying in this field.

Keywords: Cancer, Type, Conglomeration, Clump, City, Incidence


KANSER TÜRLERİNE YÖNELİK KÜMELENME VE KÜME BULMAYA YÖNELİK ALAN ÇALIŞMASI

Bu araştırma farklı kanser türlerinin belirlenmesi amacıyla kümeleme ve küme bulmaya yönelik alan çalışması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada Tanımlayıcı istatistikler kullanılarak grafik, histogram, kümeleme, faktör ki-kare, hipotez, varyans, Kaiser, Bartlett Küresellik testleri uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler araştırmaya konu olan il sağlık müdürlüklerinden alınan resmi bilgiler doğrultusunda hareket edilmiştir. Araştırmamız yaklaşık olarak sekiz ay sürmüştür. Kanser kayıtçılığı yapılan illerde kanser türlerine göre, en fazla benzerlik düzeyinde kanser kümesini belirlemek ve belirlenen kanser kümesine küme yol haritası ve Porter Elmas Modeli uygulayarak mevcut durumu iyileştirmek ve gözler önüne serilmek istenmiştir. Araştırma sonunda Erzurum’da kanser insidansının diğer araştırmaya konu illere göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bir başka önemli bulgu ise sahil ve denize yakın olan kentlerde ise insidansın daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan analiz ve bulgulardan elde edilen veriler doğrultusunda kanser türleri 6 faktöre ayrılmıştır. Araştırmanın bu alanda çalışma yapan araştırmacılara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Tür, Kümeleme, Küme, Şehir, İnsidans


78