Yıl:2014   Sayı: 12   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Mehmet MERT, Faik ARDAHAN
YAŞAM DOYUMU DUYGUSAL ZEKA VE REKREATİF DOĞA SPORLARI YAPMANIN BİREYLERİN EKOLOJİK ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 
Bu çalışmanın amacı cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir, eğitim düzeyi, mesleğin yanında diğer birçok çalışmada ele alınmayan yaşam doyum düzeyi, duygusal zeka düzeyi ve rekreatif doğa sporları yapmanın bireylerin ekolojik algıları üzerine etkisinin olup olmadığını sorgulamaktır. Araştırmanın evreni, Türkiye’de sayıları kesin olarak belirlenemeyen dağcılık, kaya tırmanma, bisiklet kullanan ve doğa yürüyüşü yapan ve bu sporları hayatında hiç yapmamış bireylerden oluşmaktadır. Bu çalışmada örneklem yapılmayıp Türkiye Dağcılık Federasyonu’na (TDF) bağlı faaliyet yürüten dağcılık kulüplerinin tüm üyelerine, Türkiye Bisiklet Federasyonu’na (TBF) bağlı faaliyet yürüten bisiklet derneklerinin tüm üyelerine iletilmesi için 1 Aralık 2011/31 Mart 2012 tarihleri arasında sosyal medya üzerinden elektronik anket gönderilmiştir. Eksiksiz doldurulup geri gönderilen 1181 form değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın örneklemini dağcı/kaya tırmanıcıları (n=426, yaş=36.12±10.10), bisiklet kullanıcıları (n=373, yaş =31.36± 9.73), doğa yürüyüşü (n=382, yaş=39.92±10.30) yapanlar ve herhangi bir doğa sporu aktivitesine katılmayan (n=538, yaş=31.78±11.47) toplam 1719 kişi oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına uygun verileri toplamak için geliştirilen anket formunda; dağcılık-kaya tırmanma, bisiklet kullanan ve doğa yürüyüşü yapanların ve her hangi bir rekreatif doğa sporuna katılmayanların demografik özelliklerini öğrenmek amaçlı soruların yanında katılımcıların, duygusal zekalarını ölçmek için Aslan ve Özata (2008) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan ve Chan’in (2004, 2006) çalışmalarında kullandığı duygusal zeka ölçeği, Erdoğan’ın (2009) çalışmasında Türkçe uyarlaması yapılan ve Dunlap ve diğ (2000) tarafından revize edilen New Ecological Paradigm ölçeği ve Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen yaşam doyumu ölçeklerine ait maddeler yer almıştır. Sonuç olarak ekolojik algı çok sayıda bağımsız değişkenin etki ettiği bir sonuç olarak düşünüldüğünde bu çalışmada modellenen değişkenlerden cinsiyet, medeni durum, gelir, eğitim düzeyi, yaş, yaşam doyumu düzeyi, duygusal zeka düzeyi ve rekreatif doğa sporlarından bisiklet kullanma, dağcılık yapma ve doğa yürüyüşü yapmanın medeni durum dışındaki diğer tüm değişkenlerde ekolojik algı, tutum ve davranışı etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekolojik Algı, Duygusal Zeka, Yaşam Doyumu, Rekreasyonel Doğa Sporları, Regresyon ModeliTHE DETERMINATION OF THE IMPACT LEVEL OF LIFE SATISFACTION EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PARTICIPATING IN RECREATIONAL OUTDOOR SPORT ON ECOLOGICAL PERCEPTION: TURKEY CASE
 
The aim of this research is to determine by using regression model, the impact level and direction of variables like life satisfaction, emotional intelligence, gender, marital status, monthly income, age, education, occupation and participating in recreational outdoor sports on ecological perception. Sampling group consists of Recreational Outdoor Sport participants like cyclists, mountaineers/rock climbers and hikers whose number is not determined exactly in Turkey and non-participant of any recreational outdoor sports. In this study, electronic questionnaire form which consists of demographics variables, Emotional Intelligence Scale which was used in Chan’s (2004, 2006) study and adapted into Turkish by Aslan and Ozata (2008), RNEP scale which was revised by Dunlap et al. (2000) and adapted into Turkish by Erdogan (2009) and Life Satisfaction Scale which was developed Diener, Emmons, Larsen and Griffin (1985) was used to collect the data. Electronic questionnaire form has been sent to all members of clubs which are bound to Turkish Cycling Federation (TCF) and Turkish Mountaineering Federation (TMF) by using social media between the dates 1th November, 2011 - 31th March, 2012. As a result of this regression model, it is determined that gender, age, monthly income, education level, life satisfaction level, emotional intelligence level, participating in recreational outdoor sports like mountaineering/rock climbing, cycling and trekking have effect on one’s ecological perception.

Keywords: Ecological perception, Emotional Intelligence, Life Satisfaction, Recreational Outdoor Sports, Regression ModelTam Metin