Yıl:2017   Sayı: 25   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Mustafa KARADAĞ, Yüksel SAVUCU, Yonca Süreyya SEZER, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN, Ercan GÜR
ÜNİVERSİTELERİN KARATE DO TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN SERBEST ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada, üniversitelerin karate do takımlarında yer alan sporcuların serbest zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma evrenini; Elazığ’daki Üniversiteler arası Karate şampiyonasına katılan (37 üniversite, 130 erkek ve 77 kız öğrenci) toplam 207 sporcusu oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; araştırmaya katılmak isteyen (89’u erkek 68’i kız öğrenci) toplam 157 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik dağılımlarını belirlemek için yüzde (%) ve frekans (f) analizleri yapılmıştır. Araştırmada sporcuların serbest zaman tercihlerinin cinsiyet, yaş, doğum yeri ve gelir durumuna göre değişimi incelendi ve α=0.05 anlamlılık düzeyinde yapılan ki kare testi uygulandı. Bulgular: Sporcuların yaş değişkenine göre serbest zaman etkinliklerinin bıraktığı etkiler arasındaki farkın (,041) istatiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p>0,05). Ayrıca sporcuların gelir düzeyi değişkenine göre; katılma şekli (,041), tercih ettikleri etkinlik şekli (,034), etkinliklerinin tercih edilme nedenleri (,000) ve etkinliklerinin bıraktığı etkiler (,036) arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p>0,05). Sonuç: Sporcuların, yaş ve gelir durumu gibi değişkenlerinin sporcuların seçmiş oldukları serbest zamanı değerlendirme türü, şekli, bu etkinlikleri seçme nedeni üzerinde etkisi olduğu görüldü. Ancak sporcuların, cinsiyet ve doğum yeri değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır. Araştırma farklı gruplar üzerinde yapılarak, bireylerin daha etkin bir şekilde serbest zaman aktivitelerine katılmalarına ve bu sürecin iyi yönetilmesine etkisi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Serbest Zaman, Rekreasyon, Karate-Do

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.3

EXAMINATION OF FREE TIME HABITS OF THE ATHLETES IN THE UNIVERSITY KARATE DO TEAM
 
Objective: The purpose of this study is to examine the free time habits of the athletes in the university karate do team. Method: The population of the research consists of a total of 207 athletes (37 universities, 130 male and 77 female students) who have participated in the Inter-University Karate Championship in Elazig. The sample of the research consists of 157 athletes (89 male and 68 female students). Percentage (%) and frequency (f) analyses have been performed in order to determine demographic distribution of the participants. Free time preferences of the athletes have been examined according to their gender, age, place of birth and income statuses and chi-square test in 0.05 significance level was applied in the study. Results: It has been seen that there is statistically a significant difference (.041) relating to the effects of free time events depending on the age variable of the athletes (p<0.05). Moreover, it has been observed that there is a statistically significant difference among participation type (.041), the preferred activity type (.034), reasons for the preferences of the activities (.000) and the effects of the activities (.036) (p<0.05). Conclusion: It has been found out that some variables such as age and income status have some effects on the reason of athletes’ preferring evaluation type and method of free times. However, there is not a statistically significant difference according to ages and places of birth of the athletes. Conducting the research on different groups may make individuals lean to free-time activities more efficiently and have an effect on better management of this process.

Keywords: Free Time, Recreation, Karate-Do

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.3

Tam Metin