Yıl:2020   Sayı: 36   Alan: SPORCU PSİKOLOJİSİ  

Müge SARPER KAHVECİ, Murat BİLGİN, Uğur AYDEMİR, Zekiye DİLAY EKİZ, Cihad KISA
ÜNİVERSİTELERDE SPORTİF DERSLERİ SEÇMELİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORA KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
4 farklı üniversitede, çeşitli bölümlerde öğrenim gören ve sportif içerikli dersleri seçmeli olarak alan öğrencilerin, spora karşı tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada toplamda 640 öğrenciye ulaşılarak (Koçak, 2014:59-69) tarafından geliştirilen “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” gönüllü katılım sağlayan Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde okuyan öğrencilere uygulanmıştır. SPSS 21.0 paket programı kullanılarak sırasıyla çalışmaya katılan tüm grupların frekans ve % dağılımları hesaplandı. 2’li karşılaştırmalar için Bağımsız Gruplarda T-Testi, 3’lü karşılaştırmalar için ANOVA Testi uygulanmıştır. Anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynakladığı belirlenmesi için Tukey analizi yapılmıştır. Bulgular: cinsiyet, sınıf düzeyi, lisanslı sporcu olup olmama, bir branşla ilgilenme ve okunulan üniversite değişkenlerinde anlamlı farklılığa rastlanırken, yaş, bölüm, spor yılı değişkenlerinde anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç: Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre sportif derslerin daha fazla fiziksel gelişimi desteklediği kanısında olduklarını, lisanslı öğrencilerin sedanter öğrencilere göre sporun psikososyal ve zihinsel gelişimi daha çok desteklediği düşünüldüğünü göstermiştir. Ancak tüm alt boyutlarda lisanslı sporcuların daha yüksek ortalamalara sahip olmaları, sporun tüm boyutlardaki gelişimi desteklediği tutumunda olduklarını göstermiştir. Sınıf düzeyinin spora karşı tutumu etkilediği, bir branşla ilgisi olan grubun sedanter bireylere göre tüm alt boyutlarda daha yüksek ortalamalara sahip olmaları, rekreatif amaçla bile spor yapan öğrencilerin sporun tüm boyutlardaki gelişimleri desteklediği tutumunda olduklarını ve spora karşı tutumun üniversitelere göre farklılaştığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Spora Karşı Tutum, Üniversite Öğrencileri

10.17363/SSTB.2020.36.5

COMPARING THE ATTITUDES OF THE STUDENTS WHO TAKE SPORTS-RELATED LESSONS AT UNIVERSITIES TOWARD SPORTS
 
The present study aims to examine the attitudes of the students, who study at4 different universities in various departments and take sports lessons as elective, toward sports. By reaching a total of 640students in the study, the "AttitudesTowardsSportsScale" developed by (Koçak,2014:59-69) was applied to volunteering students at Kocaeli University,Istanbul Technical University,Mersin UniversityandSakarya University.The frequency and percentage distributions of all groups participating in the study were calculated viaSPSS21.0package program. Independent T-Test was conducted for double comparisons andANOVA Test, for triple comparisons.Tukey analysis was conducted to determine which groups caused the significant difference. While there was a significant difference in the variables of gender, grade, being a licensed athlete, interest in a branch and the university attended, there was not a significqant difference in the variables of age, department, years of doing sports.Female students think that sports lessons support more physical development than male students,licensed students think that sports support psychosocial and mental development more than sedentary students.However,the higher averages of licensed athletes in all sub-dimensions revealed that they had attitude that sports support development in all dimensions.The fact that grade affects the attitude towards sports,the group that is related to a branch has higher averages in all sub-dimensions compared to the sedentary individuals shows that the students who do sports even for recreational purposes have an attitude to support the development of sports in all dimensions and that the attitude towards sports differs according to university.

Keywords: Sports, Attitude Toward Sports, University Students

10.17363/SSTB.2020.36.5

Tam Metin