Yıl:2013   Sayı: 6   Alan: BESLENME ve DİYETETİK  

İlknur TÜTÜNCÜ, Eda KARAİSMAİLOĞLU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Bu araştırma Kastamonu Üniversitesi Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin beslenme bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2010- 2011 eğitim öğretim döneminde Yüksekokulda kayıtlı bulunan 307 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için örneklem seçilmemiş evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak çeşitli sebeplerle bazı öğrenciler araştırmaya katılamadığından öğrenci sayısı 222 olmuştur. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin kişisel bilgilerini ve beslenme bilgilerini saptamaya yönelik bir anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Öğrencilerin vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları belirlendikten sonra [ağırlık(kg) / boy(m)2] formülü kullanılarak her öğrencinin Beden Kütle İndeksi (BKI) değeri hesaplanmıştır. Öğrencilerin BKI’lerinin değerlendirmesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ’nün belirlemiş olduğu sınır değerlere göre yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %81.5’i kız, %18.5’i erkektir. Öğrencilerin çoğunluğunun ( %29.7) birinci sınıfta okuduğu, %96.8’inin bekar olduğu, %91.4’ünün 18-23 yaş aralığında olduğu, % 32.9’unun devlet yurdunda kaldığı ve %91.4’ünün herhangi bir işte çalışmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %67.1’inin beslenme eğitimi aldığı ve bu eğitimi alan öğrencilerin %80.5’inin okul eğitimi içinde, %19.5’inin konferans veya panel ile aldığı saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %9.5’inin zayıf , %77.9’unun normal ağırlıkta ve %12.6’sının fazla kilolu veya obez olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin beslenme bilgi düzeyi değerlendirildiğinde; %63.1’inin orta , %9.0’unun zayıf, %27.0’ sinin iyi, %0.9’ unun ise çok iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyet, sınıf, beden kütle indeksi ve beslenme eğitimi alma durumuna göre beslenme bilgi puanları arasında farklılık olmadığı bulunmuştur (p> 0.05).

Anahtar Kelimeler: Beslenme Bilgi Düzeyi, Üniversite Öğrencisi, Beden Kütle İndeksiEVALUATION OF NUTRITION KNOWLEDGE OF UNIVERSITY STUDENTS
 
The aim of this study was to investigate the level of nutrition knowledge of students at the Fazıl Boyner School of Health at Kastamonu University. A total of 307 students enrolled at school during the 2010-2011 semesters were the subjects of this study. Involvement of all students was desired without the use of any sampling technique. However, for several reasons some of the students could not participate, resulting in a total of 222 student participants. A questionnaire was developed and used as a means to gather personal information and nutrition knowledge of these students. After determining body weight and height of the students, body-mass index was calculated using weight (kg) / height (m)2 ratio. The evaluation of body-mass index (BMI) was done using reference tables determined by the World Health Organization (WHO). Female (81.5%) and male (18.5%) students participated in this study with most students (29.7%) being in their freshman year. 96.8% of these students were single, 91.4% between the ages of 18-23, 32.9% were living in dormitories and 91.4% did not have a job. 67.1% of the students were found to take nutrition classes either through school (80.5%) or by attending conferences and panels (19.5%).The study determined that the students fell into the categories of underweight (9.5%), normal weight (77.9%) and overweight/obese (12.6%). When the nutritional knowledge level of the students was evaluated, it is detected that 63.1% was average, 9.0% was below average, 27.0% was good and 0.9% was extraordinary. It was found that nutrition knowledge score did not vary for students of gender, grade, body mass index and nutrition education of students (p>0.05).

Keywords: Level of Nutrition Knowledge, University Students, Body Mass IndexTam Metin