Yıl:2022   Sayı: 44   Alan: SAĞLIK YÖNETİMİ  

Yaşar DEMİR, Erhan DAĞ, Pınar KARAKUŞ, Saliha ÖZPINAR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ALANYA ÖRNEĞİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet tutumlarını ve belirleyicilerinin saptanmasıdır. Yöntem: Kesitsel tipte yapılan çalışmanın verilerin toplanmasında kişisel tanıtım formu ve toplumsal cinsiyet ilişkileri ölçeği kullanıldı. Çalışmanın evrenini 2021-2022 yılında Alanya’da bulunan bir üniversitede eğitim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizinde yüzde, frekans, ortalama ve çok regresyon analizi kullanıldı. Araştırmaya başlanılmadan önce araştırmanın yapılacağı üniversitenin etik kurulundan izin alındı. Bulgular: Araştırma grubunun %55’i kadın, yaş dağılımı 20.85±1.25 (18-24) dir.%73.6’sı çekirdek aile yapısına sahip olup,%68.6’sının gelir algısı gelir gidere denk ya da fazla olarak belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet ilişkileri ölçeğinin cinsiyet, sınıf, bölüm, baba eğitim durumu ve flört ilişkisinden, eşitlik alt boyutunun cinsiyet, sınıf, baba eğitim durumu ve aile türünden, iktidar alt boyutunun ise cinsiyet, bölüm, baba eğitim durumu ve aile türünden etkilendiği belirlendi. Sonuç: Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet tutumlarının eşitlikçi olduğu ve cinsiyet, sınıf, bölüm, baba eğitim durumu ve flört ilişkisi gibi faktörlerden etkilendiği bulunmuştur. Üniversitelerin toplumun gelişmesi ve dönüşümünün yaşandığı yerler olduğu düşünüldüğünde bu tür çalışmaların farklı üniversitelerde yapılarak üniversite öğrencilerinin genel tutumunun ortaya çıkarılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite, Toplumsal Cinsiyet İlişkileri, Öğrenci

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.4

GENDER ATTITUDES IN UNIVERSITY STUDENTS AND ITS AFFECTING FACTORS: ALANYA EXAMPLE
 
Aim: The aim of this study is to determine the gender attitudes and determinants of university students. Method:Personal presentation form and gender relations scale were used to collect the data of the cross-sectional study. The universe of the study consists of undergraduate students studying at a university in Alanya in 2021-2022. Percentage, frequency, mean and multiple regression analysis were used in the analysis of the collected data. Before starting the research, permission was obtained from the ethics committee of the university where the research would be conducted. Results: 55% of the research group was female, and the age distribution was 20.85±1.25 (18-24). It was determined that the gender relations scale was affected by gender, class, department, father's education status and dating relationship, the equality sub-dimension was affected by gender, class, father's education level and family type, and the power sub-dimension was affected by gender, department, father's education level and family type.Conclusion: It was found that the gender attitudes of university students are egalitarian and affected by factors such as gender, class, department, father's education level and dating relationship. Considering that universities are places where the development and transformation of society is experienced, it can be suggested to reveal the general attitude of university students by conducting such studies in different universities.

Keywords: University, Gender Relations, Student

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.4

Tam Metin