Yıl:2021   Sayı: 38   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Aydın İLHAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, İzzet KIRKAYA
TENİS OYUNCULARINDA GÜDÜLENME VE OPTİMAL PERFORMANS DUYGU DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu araştırma, tenis oyuncularında güdülenme düzeyleri ile optimal performans duygu durumu arasındaki ilişkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Türkiye’deki federasyona bağlı tenis kulüplerinde tenis oynayanlar değerlendirilmiştir. Yöntem: Veri toplama aracı olarak güdülenme ölçeği ve optimal performans duygu durumu ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler 400 tenis oynayan oyuncuya gönderilmiştir. Araştırmada ölçeklerin tamamını eksiksiz dolduran 308 tenis oyunsunun verileri kullanılmıştır. Araştırmaya tenis oynayanlar gönüllü olarak katılmışlardır. Bu çalışmaya denek olarak katılan tenis oyuncuları rastgele yöntem ile seçilmişlerdir. Verilerin analizinde tenis oyuncularının güdülenme ve duygu durumlarının arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson momentler çarpımı korelasyonu analizi ile yapılmıştır. Güdülenme alt boyutları ile optimal performans duygu durumu toplam puanları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Verilerin analizi p<0.01 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Sonuç: Tenis oynayan oyuncuların yapılan analizleri sonrasında, içsel güdülenme ve özdeşimle düzenleme ile optimal performans duygu durumu arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Özdeşimle düzenleme ile güdülenmeme ve içsel güdülenme ile dışsal düzenleme arasında istatiksel olarak anlamlı ve negatif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Tenis oyuncularının optimal performans duygu durumlarında güdülenmenin etkisinin olabildiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Optimal Performans Duygu Durumu, Güdülenme, Tenis Oyuncuları

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC89/.38.2

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTIVATION AND FLOW STATE EXPERIENCE IN TENNIS PLAYERS
 
Aim: This research was conducted to examine the relationship between motivation levels and optimal performance mood in tennis players. Research, who played tennis federation due to the tennis club in Turkey is evaluated. Methods: Motivation scale and optimal performance mood scale were used as data collection tools. The scales were sent to 400 tennis players. The data of 308 tennis games that filled the scales completely were used in the study. Tennis players participated in the research voluntarily. The tennis players participating in this study were randomly selected. Pearson Product Moment Correlation analysis was used to determine the relationship between motivation and emotional states of tennis players in the analysis of the data. The relationship between motivation sub-dimensions and optimal performance emotional state total scores was examined. The analysis of the data was evaluated at the significance level of p <0.01. Conclusion: After the analysis of tennis players, no statistically significant relationship was found between internal motivation and identification with regulation and optimal performance mood. He showed that there is a statistically significant and negative relationship between identification and regulation and non-motivation and between internal motivation and external regulation. We can say that motivation can have an effect on the optimal performance mood of tennis players.

Keywords: Flow Experience, Motivation, Tennis Players

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABC89/.38.2

Tam Metin