Yıl:2013   Sayı: 7   Alan:  

Mutlu TÜRKMEN, Murat KUL, Taner BOZKUŞ
TAKIM SPORLARIYLA UĞRAŞAN SPORCULARIN YARIŞMA KAYGI DÜZEYLERİNİN CİNSİYETE VE SPOR DENEYİMİNE GÖRE İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı, takım sporlarıyla uğraşan sporcuların yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre incelenmesidir. Çalışmaya Bartın ilinde kulüp takımlarında spor yapan 64 erkek ( yaş= 17.5± 0.70) ve 45 kız ( yaş = 17.2 ± 0.86) toplam 109 (21 futbol, 52 voleybol, 16 hentbol, 20 basketbol) gönüllü sporcu katılmıştır. Sporcuların yarışma ortamındaki kaygı düzeylerini ölçmek için Rainer Martens (1977) tarafından geliştirilen Yetişkinler için Yarışma Kaygı Düzeyi (SCAT-A) envanteri kullanılmıştır. Takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerini cinsiyete ve spor deneyimine göre karşılaştırmak için t-testi analizi yapılmıştır.Yapılan t-testi sonucunda, kız ve erkek sporcuların yarışma kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (t = 1.697, p>0.05). Ayrıca t-test sonuçları, takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerinin spor deneyimine göre farklılaşmadığını, spor deneyimi 1-4 yıl olan sporcuların yarışma kaygı düzeyleri ile spor deneyimi 5 yıl ve üstü olan sporcuların yarışma kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir (t = 1.977, p>0.05). Sonuç olarak, elde edilen bulgular takım sporcularının yarışma kaygı düzeylerinin cinsiyete ve spor deneyimine göre farklılık göstermediğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Takım Sporu, Yarışma Kaygısı, Cinsiyet, Spor DeneyimiINVESTIGATION OF COMPETITIVE ANXIETY LEVELS OF TEAM ATHLETES ACCORDING TO GENDER AND SPORT EXPERIENCE
 
The purpose of this study was to investigate the competitive anxiety levels of team athletes with regard to gender and sport experience. 64 male (Mage = 17.5 ± 0.70) and 45 female (M age = 17.2 ± 0.86) total 109 team (21 soccer, 52 volleyball, 16 handball, 20 basketball) athletes who are members of their sports team were voluntarily participated to this study. “Sport Competitive Anxiety Test Child “SCAT-A” was administrated to athletes to measure the competitive anxiety levels. T-test analyze was used to compare the competitive anxiety levels of team athletes with regard to gender and sport experience. According to the t-test results no significant difference was obtained in competitive anxiety between female and male team athletes (t = 1.697, p>0.05). In addition, t-test result indicated that competitive anxiety levels of the team athletes did not change with respect to their sport experience (t = 1.977, p>0.05). As a conclusion, it can be said that competitive anxiety levels of the team athletes did not show difference in terms of gender and sport experience.

Keywords: Team Sport, Competitive Anxiety, Gender, Sport ExperienceTam Metin