Yıl:2016   Sayı: 21   Alan: SPORCU PSİKOLOJİSİ  

Nigar YAMAN, Erdal ZORBA
SPORDA KRONOLOJİK YAŞA GÖRE YAPILAN YETENEK SEÇİMİNDE BİYOLOJİK OLGUNLUĞUN CİNSİYETE GÖRE MOTOR BECERİLERE ETKİSİ
 
Yapılan bu araştırmada 9-13 yaş grubu çocuklarda kronolojik yaşa göre yapılan yetenek seçiminde biyolojik olgunluğun motor beceri düzeylerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Türkiye’nin değişik bölgelerinde (Ankara, Adıyaman, Bolu, Hatay, Karabük, Muğla, Sakarya, Samsun) 401 sedanter kız çocuğu ile 522 sedanter erkek çocuğu olmak üzere toplam, toplam 923 sedanter çocuk katılmıştır. Katılımcıların biyolojik olgunluk düzeylerinin belirlenmesinde Mirwald ve diğerleri (2002: 689) tarafından geliştirilen cinsiyet özelinde çoklu regresyon denklemleri kullanılmıştır. Katılımcıların beden kitle indekslerinin belirlenmesi amacı ile boy ve vücut ağırlığı ölçümleri alınmıştır. Bunun yanında, katılımcıların bazı motor beceri düzeylerinin belirlenmesi amacı ile parmak kavrama kuvveti, el kavrama kuvveti, durarak uzun atlama testi, sağlık topu atma testi, esneklik testi (otur-eriş), aktif sıçrama testi, anaerobik güç testi, 20 m sürat koşusu, pro-agility çabukluk testi ve 20 m mekik koşusu testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda 9-13 yaş grubunda bulunan kız ve erkek çocuklarının kronolojik yaş ve biyolojik olgunluğuna göre motor gelişim düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, 9-13 yaş grubunda bulunan çocuklarda biyolojik olgunluğun motor gelişim düzeyini etkileyen bir unsur olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik Olgunluk, Yetenek Seçimi, Motor Gelişim

Doi: 10.17363/SSTB.20162124011

THE EFFECT OF BIOLOGICAL MATURITY ON GENDER- RELATED MOTOR SKILLS AT TALENT SELECTION THAT IS MADE ACCORDING TO CHRONOLOGICAL AGE IN SPORTS
 
In this study, it has been aimed to evaluate the effects of biological maturity on motor skills at talent selection of children aged between 9-13 chronogically. In Turkey's various cities (Ankara, Adıyaman, Bolu, Hatay, Karabük, Muğla, Sakarya, Samsun) inluding 401 sedantery teenage girl and 522 sedantery teenage boy in total 923 sedanter children attended to the study. In the evaluation of biological maturity of attendants, regression equation which is in the speciality of gender developed by Mirwald and others (2002: 689) was used. To define the body mass index, boys' weight and height was measured. As well as to see attendants' some motor skills,these tests were used;finger and hand grabbing capacity, standing long jump test, test of throwing the health ball, flexity test, (sit-stand), active jumping, anaerobic stength test, 20-m speed running, pro-agility speed test, 20-m shuttle run test.At the end of the study,it was found out that there was a meaningful statistical difference of boys and girls aged 9-13 motor skills levels at the aspect of chronological age and biological maturity (p<0.05). As a result, it can be said that biological maturity is a factor affecting motor skills development skills.

Keywords: Biological Maturity, Talent Selection, Motor-Skills Development

Doi: 10.17363/SSTB.20162124011

Tam Metin