Yıl:2020   Sayı: 36   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Cumaali YAVUZ, Ali Serdar YÜCEL, Berk BEŞGEN, Ebru ORHAN
SPORCULARDA ZİHINSEL ANTRENMAN İLE KIŞILIK ÖZELLIKLERI ARASINDAKI İLIŞKININ FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı sporcularda zihinsel antrenman ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Basketbol Federasyonunun organize ettiği 2-6 Nisan Konya (Erkek), 2-5 Nisan Çanakkale (Kız) Anadolu şampiyonasına katılan U-14 yıldız sporculara (n= 267) ulaşılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmada Zihinsel Antrenman Ölçeği, Kişilik Özellikleri Ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmada 132’si kız ve 93’ü erkek olmak üzere toplam 225 sporcuya ulaşılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Bulgular sporcularda zihinsel antrenman ile kişilik özelliklerinden yumuşak başlılık arasında düşük düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu, erkek öğrencilerin zihinsel antrenman puan ortalamalarının kızlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca haftada 7 ve üzeri antrenman yapan sporcuların haftada 1-2 antrenman yapan sporculardan zihinsel antrenman puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel Antrenman, Sporcu, Basketbol, Kişilik

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.3

ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN MENTAL TRAINING AND PERSONALITY TRAITS IN ATHLETES IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
 
Objective: The purpose of this study is to analyze the relations between mental training and personality traits in athletes. In line with this purpose, U-14 top athletes (n= 267) were reached participating in Konya (Male) on 2-6 April and Çanakkale (Female) on 2-5 April Anatolian championship organized by Turkish Basketball Federation. Mental Training Scale, Personality Traits Materials and methods: Scale and personal information form prepared by the researchers were used as the data collection tools in the research. A total of 225 athletes composed of 132 females and 93 males were reached in the study. Results and Conclusion: The findings indicate that there are low level of positively statistically significant relations between mental training and the amiability being among the personality traits and the mental training mean scores of male students are significantly higher than the female students. It has also been determined that the mental training mean scores of athletes doing sports 7 times and more in a week are significantly higher than the athletes doing sports 1-2 times a week. The results were discussed within the framework of literature and various suggestions were made.

Keywords: Mental,Training, Athlete, Basketball, Personality

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.3

Tam Metin