Yıl:2019   Sayı: 30   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Hakan KOLAYİŞ, Nurullah ÇELİK, Ömer SEYDAOĞULLARI, Ahmet AYDEMİR, Mustafa NARİN
SPORCULARDA PERFORMANS STRATEJİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sporcuların performans stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya yaşları 14 ile 35 (19,64±4,70 yaş ort.) arasında değişen toplam 145 lisanslı sporcu katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu ile Thomas ve arkadaşları (1999) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması Miçooğulları (2017) tarafından yapılan “Performans Stratejileri Envanteri” kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 16 paket programında gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Araştırmada yarışma boyutunda yaş ile hedef belirleme (r: 264; p<0.05) ve yaş ile rahatlama arasında (r: 185; p<0.05) pozitif yönde; yaş ile olumsuz düşünce arasında ise negatif yönde ve anlamlı (r: -173; p<0.05) bir ilişki bulunmuştur. Antrenman boyutunda spor yılı ile duygu kontrolü arasında negatif (r: -199; p<0.05); spor yılı ile kendiyle konuşma (r: 196; p<0.05) ve spor yılı ile dikkat kontrolü (r: 210; p<0.05) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi bakımından antrenman boyutundaki hedef belirleme alt boyutu ile yarışma boyutundaki hedef belirleme ve otomatiklik alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç: Sonuç olarak sporcuların yaş, spor yılı ve eğitim düzeyleri bakımından performans stratejilerinin farklılık gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Performans, Strateji

Doi: 10.17363/SSTB.2019.30.4

DETERMINING THE PERFORMANCE STRATEGIES OF ATHLETES REGARDING SOME VARIABLES
 
Purpose: The purpose of the study was to determine performance strategies of elite athletes. Methods: The research sample consists of 145 elite athletes (Xage:19,64±4,70 years). Personal information form and “Test of Performance Strategies”, developed by Thomas et al. (1999) and adapted to Turkish by Miçooğulları (2017), was used for measures in the study. For analysis, descriptive statistics and independent samples t-test tests were used. The statistical analysis was done by SPSS 16 packet program. Findings: In the study, positive significant correlation was found between age and goal setting (r: 264; p<0.05); age and relaxation (r: 185; p<0.05); negative correlation between age and negative thinking sub-dimensions of competition dimension (r:-173; p<0.05). Negative significant correlation was found between sport year and emotion control (r: -199; p<0.05); positive significant correlation between sport year and self talk (r: 196; p<0.05) and sport year and attention control (r: 210; p<0.05) sub-dimensions of practice dimension. Regarding education level, statistically significant differences were found in the goal setting sub-dimension of practice dimension and goal setting and automaticity sub-dimensions of competition dimension (p<0.05). Result: As a result, performance strategies of athletes differ according to the age, sport year and education level.

Keywords: Athlete, Performance, Strategy

Doi: 10.17363/SSTB.2019.30.4

Tam Metin