Yıl:2014   Sayı: 13   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Mehmet ALTIN
SPOR YAPAN VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AEROBİK KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesinde öğrenim gören ve aktif olarak spor yapan öğrenciler ile (n=47), sedanter (n=52) öğrencilerin aerobik kapasitelerinin kıyaslanması amaçlanmıştır. Spor yapan ve sedanter üniversite öğrencilerinin; yaş, boy ve vücut ağırlıkları tespit edilerek, Vücut Kitle İndeksleri (VKİ)vücut ağırlığının (kg.), boy uzunluğunun (m.) karesine bölünmesiyle hesaplanmıştır. Scinfold Calipper marka deri altı yağ ölçüm cihazı ile Vücut Yağ Yüzdeleri (VYY) belirlenmiş, maksimal oksijen kullanma kapasiteleri ise Shutle Run (Mekik) testi ile hesaplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16 paket programı kullanılmıştır. Grupların; yaş, boy, vücut ağırlığı ve VKİ’lerinde anlamlı bir farklılık görülmezken (p>0.05), VYY’lerinde, toplam skinfold ve maxVO2 değerlerinde ise anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak; aktif spor yapan öğrencilerin, sedanter öğrencilere nazaran belirli bir düzeyde spor geçmişine sahip olmaları, özellikle maksimal oksijen tüketim (maxVO2) kapasitesi bakımından daha iyi seviyede olmalarının nedeni olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Vücut Kitle İndeksi, Vücut Yağ Yüzdesi, MaxVO2THE COMPARISONS OF AEROBIC CAPACITIES BETWEEN SPORTIVE AND SEDENTARY UNIVERSITY STUDENTS
 
In this study, it was aimed to compare aerobic capacities between actively sportive students (n=47) and sedentary students (n=52) who have been studying in Selçuk University. By determining the ages, height and body weight of the sportive and sedentary students, the Body Mass Index (BMI) was estimated on the body weight (kg) divided by the square of height (m). The Body Fat Percentages were found out with the subcutaneous fat-measuring device of Scinfold Calipper brand, their maximal oxygen usage capacities were also calculated with the Shuttle Run test. In data analysis, the SPSS 16 package program was used. While significant differences were not found out in age, height, body weight and body mass index (BMI) of the groups, there were significant differences in body fat percentage (BFP), total skinfold and maxVO2 values (p<0,05). As a result, the students actively doing exercise had a sportive history at a certain level rather than the sedentary students, which can be a reason for being at a better level especially in terms of the usage capacity of maxVO2.

Keywords: Body Mass Index, Body FatPercentage, MaxVO2Tam Metin