Yıl:2015   Sayı: 14   Alan: SPOR PSİKOLOJİSİ  

Ali Serdar YÜCEL, Bülent KILIÇ, Murat KORKMAZ, Kemal GÖRAL
SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN SPOR TERCİHLERİ VE BUNU ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
 
Araştırmanın amacı spor yapan öğrencilerin spor yapma tercihlerini belirleyen faktörlerin belirlenmesi ve bazı faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma uygulamalı bir çalışma olup, ölçekli bir anket formu kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan anket daha önce kullanılmış ve güvenirliliği sağlanmış bir anket olup, anket üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini rast gele yöntemle seçilmiş olan 3562 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılara (N= 3562) uygulanan anketin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s Alpha) hesaplanarak 0.950 değeri elde edilmiştir. Bireyden elde edilen veriler SPSS Pasw 18.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma 19 ay sürmüştür. Araştırmada kullanılan teknik basit rassal yöntemdir. Araştırmada betimleyici istatistikler, faktör analizi, KMO ve Barlett’s testi, eşleştirilmiş iki grup t-testi, bağımsız t- testi, Crosstabs testi ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonunda anne-baba eğitim durumu, gelir durumu, spor yapılan mekanın spor tercihine etki ettiği bulunmuştur. Aynı zamanda ebeveyn eğitimi, çalışma durumu ve Tv ve görsel araçların çocuğun beslenme alışkanlıklarında, beslenme alışkanlığının ise psikolojik durum ve spor yaralanmalarında etken faktör olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Faktör, Sporcu, Tercih, Çocuk, Beslenme, Psikoloji, Antrenman, YaralanmaSPORTS PREFERENCES OF CHILDREN AND THE ANALYSIS OF SOME FACTORS AFFECTING THE PREFERENCES
 
The aim of this research is to find out the factors affecting the sports preferences of the students, and to analyse the relations between some factors. A scaled questionnaire has been used in this applied study. The questionnaire, used in the application, has been used before, and found reliable, and there have been some changes in the questionnaire. The population of the study is composed of randomly chosen 3562 participants. Cronbach’s Alpha value has been 0.950. Data collected from the study have been analysed with SPSS Pasw 18.0 statistical programme. The study has lasted 19 months. The rassal method has been used in the research. Descriptive statistics, factor analysis, KMO and Barlett’s test, signed rank t-test, independent t- test, Crosstabs and Anova tests have been used in the study. At the end of the study, it has been detected that parents’ level of education and income, the places chosen for sports activities have affected sports preferences. Further to this, parents’ educational backgrounds and jobs, TV and visual aids have affected the nutritional habits of children, and the nutritional habits have also been profound effects on psychology and sports injuries.

Keywords: Factor, Sportman, Preference, Child, Nutrition, Psychology, Training, InjuryTam Metin