Yıl:2019   Sayı: 31   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Suzan DAL, Hatice İlhan ODABAŞ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN WELLNESS SEVİYELERİ: ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI ÖRNEĞİ
 
Amaç: raştırmanın amacı İstanbul’daki özel ve devlet üniversitelerinin spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerinin, toplam wellness ve wellness alt boyutlarını ölçmek, okul değişkenine göre wellness farklılıklarını belirlemektir. Genç nufusun yoğun olduğu Türkiye’de üniversite öğrencilerinin wellness ile ilgili farkındalıklarını arttırmak, sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak ve konu ile ilgili literature katkı sağlamak çalışmanın önemini göstermektedir. Yöntem: Araştırmada kullanılan wellness ölçeği Corbin ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup Türkçe uyarlaması Odabaş tarafından yapılmıştır. Ölçek dörtlü likert tipidir ve 5 alt boyutu (duygusal, fiziksel, zihinsel, sosyal, ruhsal wellness ) vardır. Verilerin değerlendirilmesinde spss 21 programı ullanılmıştır. Verilerin analizinde; alt ölçek puanlarının cinsiyet ve özel- devlet üniversitesi yönünden karşılaştırılmasında independent t testi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma evrenini istanbul’daki spor bilimleri fakiltesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem olarak bir devlet ve bir özel üniversite incelenmiştir. Araştırmaya yaş ortalamaları 22,5±2,47, vücut ağırlıkları 71,86±12,26, boyları, 177,19±8,54 ( 379 özel ünivesite, 176 devlet üniversitesi) olan toplam 555 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Analizler sonucunda toplam wellness ve wellness alt boyutlarında cinsiyet ve üniversite değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç: İstanbul’da devlet ve özel üniversitelerin spor bilimleri fakültesinde okuyan öğrencilerin toplam wellness değerlerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu öğrencilerin fiziksel wellness alt boyut puanlarının diğer alt boyutlardan daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonucun öğrencilerin fiziksel aktivite ağırlıklı eğitim almalarından kaynaklı olduğu düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Wellness, Üniversite Öğrencisi, Fiziksel Wellness

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.5

THE WELLNESS LEVELS OF STUDENTS OF THE FACULTY OF SPORT SCIENCES: A COMPARATIVE EXAMPLE OF THE PRIVATE AND STATE UNIVERSITY
 
Aim: The aim of the study is measuring the dimensions of total wellness sub dimensions of wellness and determining differences according to college variables. Turkey’s population is young. In such a country, to raise awareness of wellness, to gain awareness of healthy life and to contribute to the literature related to the subject is important. Method: Wellness Scale (WS) developed by Corbin et al. Wellness Scale (WS) Odabaş made Turkish adaptation. The wellness scale used in the study is a quaternary likert type and has 5 sub-dimensions (emotional, physical, mental, social, spiritual wellness). Each dimension consists of 3 questions. SPSS program was used to evaluate the data. In the analysis of data; independent t-test was used to compare gender and private-state university subscale scores. Findings: The research population is composed of the sports science students in Istanbul. As a sample, a state and a private university were examined. In total 555 (379 private universities, 176 state universities) volunteers participated in the study with a mean age of 22.5 ± 2.47, body weight 71.86 ± 12.26, height, 177.19 ± 8.54. As a result of the analyzes there were no statistically significant differences in total wellness and wellness subscales according to gender and university variables. Conclusion: Private and State university sport science students who study in İstanbul, have high level of wellness. In addition, it was concluded that the physical wellness subscale scores of these students were higher than the other sub-dimensions. It can be thought that this result is related to the physical activity training of the students.

Keywords: Wellness, University Students, Physical Wellness

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.5

Tam Metin