0,05), sigara ve alkol kullanım değişkeni ile saldırganlık tutumları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç: Kadın futbolcularda, sigara ve alkol kullanmayanların saldırganlık puanları, kullananlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sigara ve alkol kullanımının saldırganlığı tetiklediği bilimsel olarak ortaya konulmuş olsa da sonuçlarımız tam tersini göstermektedir."/>

Yıl:2021   Sayı: 41   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Özlem EKİZOĞLU, Mehmet ACET
SİGARA VE ALKOL KULLANIMLARINA GÖRE KADIN FUTBOLCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, Tekirdağ ve Kütahya ilindeki kadın futbol kulüplerinde oynayan, 103 kadın futbolcuların sigara ve alkol kullanımlarına göre saldırganlık düzeylerini ortaya koymaktır. Ayrıca katılımcıların yaşlarına, eğitimlerine, spor yapma yıllarına, yetiştiği ve yaşadığı çevreye, kaldığı yere göre saldırganlık düzeyleri incelenmiştir. Yöntem: Araştırma verilerinin elde edilmesinde Kiper (1984) tarafından geliştirilen "Saldırganlık Ölçeği" kullanılmıştır. Kiper (1984) tarafından geliştirilmiş olan bu ölçek yıkıcı saldırganlık, atılgan saldırganlık ve edilgen saldırganlık olmak üzere üç alt boyutuyla 30 maddeden oluşmaktadır. Veri analizinde SPSS 21.0 programından yararlanılarak, Çoklu Frekans Analizi, Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Varyans analizleri uygulanmıştır. Bulgular: Kadın futbolcuların yaşa, eğitime, spor yapma yılına, yetiştiği ve yaşadığı çevreye, kaldığı yere göre saldırganlık tutumları arasında farklılık bulunmamakta (p>0,05), sigara ve alkol kullanım değişkeni ile saldırganlık tutumları arasında anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç: Kadın futbolcularda, sigara ve alkol kullanmayanların saldırganlık puanları, kullananlara göre yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sigara ve alkol kullanımının saldırganlığı tetiklediği bilimsel olarak ortaya konulmuş olsa da sonuçlarımız tam tersini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alkol, Kadın Futbolcular, Saldırganlık, Sigara

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.2

EXAMINATION OF AGGRESSION LEVELS OF WOMEN FOOTBALL PLAYERS ACCORDING TO THE USE OF CIGARETTE AND ALCOHOL
 
Aim: This research is to reveal the aggression levels of 103 female football players playing in women's football clubs in Tekirdağ and Kütahya provinces, according to their cigarette and alcohol use. In addition, the aggression levels of the participants were examined according to their age, education, years of doing sports, the environment where they grew up and lived, and where they lived. Method: "Aggression Scale" developed by Kiper (1984) was used to obtain the research data. This scale, developed by Kiper (1984), consists of 30 items with three sub-dimensions: destructive aggression, impulsive aggression and passive aggression. Multi-Frequency Analysis, Independent Sample T-Test, and One-Way Analysis of Variance were applied by using SPSS 21.0 program in data analysis. Results: There is no difference between the aggression attitudes of female football players according to age, education, year of doing sports, the environment where they grew up and lived, and where they live (p>0.05). Conclusion: It has been determined that the aggression scores of female football players who do not smoke and alcohol are higher than those who do. Although it has been scientifically proven that smoking and alcohol use trigger aggression, our results show the opposite.

Keywords: Alcohol, Female Footballers, Aggression, Smoking

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.2

Tam Metin