Yıl:2022   Sayı: 44   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Murat Bekleyiş APAYDIN, Bayram KAYA
REKREATİF FAALİYETLERE KATILAN SPOR OKULU ÖĞRENCİLERİNİN KALP SAĞLIĞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Çalışma spor okullarına giden, çeşitli spor branşlarına katılan erkek ve kız çocuklarının kalp sağlığı tutumlarının incelenmesi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya spor okullarına aktif olarak devam eden, basketbol, hentbol, tekvando, kickboks branşlarına katılan 164 erkek, 172 kız olmak üzere toplam 336 spor okulu öğrencisi dahil edilmiştir. Çalışmada 4 alt boyuttan oluşan Çocuk Kalp Sağlığını Geliştirme Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi için paket program kullanılmıştır. Analiz için tanımlayıcı istatistiksel analizler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Bulgular: Çalışmada egzersiz alt boyutunda basketbol, kickboks, hentbol stres alt boyutunda ise basketbol ve hentbol branşlarındaki öğrencilerin verdikleri cevapların ortalamalarının p<0,05 düzeyinde anlamlı olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç: Kalp sağlığı tutumu; aile, sosyal ortam, eğitim gibi durumlardan etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekreatif Faaliyet, Spor Okulu, Kalp Sağlığı

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.2

INVESTIGATION OF HEART HEALTH ATTITUDES OF SPORTS SCHOOL STUDENTS PARTICIPATING IN RECREATIONAL ACTIVITIES
 
Purpose: The study was conducted to determine the heart health attitudes of boys and girls who attend sports schools and participate in various sports branches. Method: A total of 336 sports school students, 164 boys and 172 girls, who actively attend sports schools and participate in basketball, handball, taekwondo and kickboxing branches, were included in the study. The Child Heart Health Promotion Attitude Scale, which consists of 4 sub-dimensions, was used in the study. A package program was used for the analysis of the data. Descriptive statistical analyzes, independent sample t-test, and one-way analysis of variance were used for analysis. Results: In the study, it was found that the average of the answers given by the students in basketball and kickboxing in the exercise sub-dimension and in the handball stress sub-dimension, in the basketball and handball branches, was significant at the p<0,05 level. Conclusion: Heart health attitude; It is affected by situations such as family, social environment, education.

Keywords: Recreational Activity, Sports School, Heart Health

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.2

Tam Metin