Yıl:2017   Sayı: 24   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Yonca Süreyya SEZER, Baha Engin ÇELİKEL, Yüksel SAVUCU, Mustafa KARADAĞ, A. Serdar YÜCEL
REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN VE SPORTİF AÇIDAN SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
 
Amaç: Bu çalışma Fırat Üniversitesi Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin serbest zaman ve sportif açıdan serbest zaman faaliyetlerine katılımlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların serbest zaman ve sportif açıdan serbest zaman faaliyetlerine katılımlarını ölçmeye yönelik 3 bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programından faydalanılarak frekans, yüzde analizleri, crosstabs ve ki-kare testi kullanılmıştır. Çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır (70 erkek ve 30 kız). Katılımcıların Bulgular: 1 haftalık serbest zaman süreleri (%56) 8 saat ve üstüdür. Evdeki serbest zamanlarını %34 TV izleyerek, %18’i müzik dinleyerek, %14’ü spor yaparak geçirmektedir. Ayrıca spor yapanların çoğunluğu erkektir. Ev dışındaki serbest zamanlarda ise %71’i spor yapmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu (%32) serbest zaman faaliyetlerinin eğlenceli ve (%22) mutluluk verdiğini ifade etmiştir. Sonuç: Çalışma sonunda serbest zaman ve sportif açıdan serbest zaman faaliyetlerine katılım konusunda cinsiyet değişkenine göre katılımcıların fakültelerinde olmasını istedikleri serbest zaman değerlendirme faaliyet alanları açısından anlamlı farklılık bulunmuştur. Erkeklerin daha çok sınıflar ve bölümler arası sportif müsabakalar, bayanların ise sağlık için spor programlarına talepleri olduğu tespit edilmiştir. Sportif açıdan erkeklerin futbol, taekwando ve yüzme ağırlıklı tercih nedeni iken, bayanlarda ise halk oyunlarının ağırlıklı tercih nedeni olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Serbest zaman, Rekreasyon, Öğrenci, Spor

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.2

INVESTIGATION OF THE LEISURE ACTIVITIES OF RECREATION DEPARTMENT STUDENTS IN TERMS OF LEISURE ACTIVITIES AND SPORTS (SAMPLE OF FIRAT UNIVERSITY)
 
Objective: This study was aimed to investigation of the leisure activities of Firat University Recreation Department students in terms of leisure activities and sports. Method: A questionnaire consisting of 3 parts was used to measure the leisure participation as a data tool of the participants in the study and in terms of leisure activities and sports. Frequency, percentage analysis, crosstabs and Chi-square test was used to analyze the data. Experimental group consisted of Firat University Sports Science Faculty Recreation department students (70 males and 30 females). Results: 1 weekly leisure time of the participants (56%) was 8 hours and up. Participants spend their time by watching TV 34%, listening to music 18%, doing sport 14% at home. Also the majority of participants who doing sport was men. 71% of them are doing sport in their free time outside. Most of them (32%) expressed that leisure activities are fun and happiness (22%). Conclusion: At the end of the our research, it has been found that there are significant differences in terms of leisure activities and sports in participate to the leisure activities according to the gender variable of the participations who want to be areas of leisure assessment in their faculty. It has been identified that males usually want to participate between the class and departments sports competitions most females also want to participate for sports programs for health. It had been seen that while males have mainly preferred soccer, taekwondo and swimming, females have also preferred folk dances.

Keywords: Leisure, Recreation, Student, Sport

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.2

Tam Metin