Yıl:2015   Sayı: 15   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Özcan SAYGIN, Yasemin Funda AYHAN
ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE DENEYİMLERİ İLE YETİŞKİNLİKTEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE BEDEN KOMPOZİSYONLARININ ARAŞTIRILMASI
 
Bu çalışma öğretim elemanlarının çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel aktivite deneyimleri, yetişkinlikteki fiziksel aktivite düzeyleri ve beden kompozisyonları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, 158 erkek, 94 kadın olmak üzere toplam 252 öğretim elemanı gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, son üç aydır yapılmakta olan fiziksel aktivite düzeylerini ölçmek için “Cooper Anketi”, çocukluk ve ergenlikteki fiziksel aktivite deneyimlerini belirlemek için ise “Çocukluk ve Ergenlik Fiziksel Aktivite Düzeyleri Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS pogramında kaydedilmiş, değişkenler arası farklılığı bulmak için Independent t testi ve değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon testleri uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Öğretim elemanlarının çocukluk ve ergenlikte Beden Eğitimi derslerine katılımları ile organize edilmiş spor faaliyetlerine katılımları genel olarak lise döneminde anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çocukluk ve ergenlikte dışarıda yapılan fiziksel aktivitelere katılımları tüm eğitim dönemlerinde anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Kadın öğretim elemanlarının %47,3’ü sedanter, %43,0’ı düşük seviyede aktif, % 9,7’si orta seviyede aktifken, erkek öğretim elemanlarının %36,3’ü sedanter , %42,7’si düşük seviyede aktif, %19,1’i orta seviyede aktif ve %1,9’u ise yüksek seviyede aktif bulunmuştur. Sonuç olarak, öğretim elemanlarının çocukluk ve ergenlik döneminde fiziksel aktivitelere katılımları yüksek seviyede olan öğretim elemanlarının yetişkinlik döneminde de aynı şekilde aktif olduğu, fiziksel aktivite düzeyleri düşük olan öğretim elemanlarının ise yetişkinlikte de aynı şekilde devam ettiği görülmektedir. Genel olarak bireylerdeki fiziksel aktivite düzeylerinin ilerleyen yaşla beraber alışkanlıkların devam ettirildiğini göstermektedir. Bu anlamda fiziksel aktivitelere katılımları yüksek seviyede olmasının fiziksel aktivite düzeylerinin devamlılığını etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Beden Kompozisyonu, Çocukluk, Ergenlik, Fiziksel Aktivite, Yetişkinlik

Doi: 10.17363/SSTB.2015159754

THE INVESTIGATION OF PHYSICAL ACTIVITY EXPERIENCES OF INSTRUCTORS IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE AND THEIR PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN ADULTHOOD
 
This research was conducted in order to examine the physical activity practices of the academics of Mugla Sitki Kocman University during childhood and adolescence along with their physical activity level and body composition during adulthood. 158 men and 94 women, in total 252 academics who worked at Mugla Sitki Kocman University during the Academic Year 2013-2014 took part in the research voluntarily. As data collection tools, “Cooper Questionnaire” was used to measure physical activity levels of the academics for the last three months and “Childhood and Adolescence Physical Activity Levels Questionnaire” was used to determine the physical activity practices in the research. To calculate the Body Mass Index; height and weight of subjects was used. For the statistical calculations SPSS programme was used. Independent t test was used to determine the differences between the variables. As to find out the relevance between the variables, Pearson Correlation Test was applied. The difference and the relevance were considered significant in the case of p value being under 0,05. Following the statistical analysis, their participation in physical education lessons during childhood and adolescence and participation in organized sport activities were found significant generally for the high school period. There was not found a significant difference between their participation in a sport branch at primary, secondary, high school and university. Participation in the outdoor physical activities during childhood and adolescence were found significant for the whole education periods. Enjoyment scores of participation were found significant for all secondary, high school and university outside of primary school period. There was found a significant difference between their enjoyment of participation in a sport branch at primary, secondary, high school, university and enjoyment of participation in physical activity (p<0.05). 47,3% of female academics were found sedentary, 43,0% low level active and 9,7% middle level active whereas 36,3% of male academics were found sedentary, %42,7 low level active, and 19,1% middle level and 1,9% high level active. It is observed that the academics whose participation in physical activities and enjoyment rate of participation in physical activities is high during the childhood and adolescence, are also active in the same way during their adulthood whereas those whose physical activity level is low during childhood and adolescence keeps the same attitude in adolescence. It seems that individuals tend to keep their physical activity levels as they age. In this sense it is observed that high level participation in physical activities affects the continuity of the physical activity levels.

Keywords: Physical Activity, Body Composition Childhood, Adolescence, Adulthood

Doi: 10.17363/SSTB.2015159754

Tam Metin