Yıl:2019   Sayı: 30   Alan: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ  

Nazmiye ÇIRAY GÜNDÜZOĞLU, Merve KAKI, Aynur TÜZEL
OBEZ BİREYLERİN ÖZBAKIM GÜCÜ
 
Amaç: Bu araştırmanın amacı obez bireylerin özbakım gücünün belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma bir üniversite hastanesi Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Obezite Kliniği’nde Ocak 2017-Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bu tarihler arasında kliniğe gelen, araştırmanın sınırlılıklarına uyan 257 birey oluşturmuştur. Araştırma verileri, kişisel Bilgi Formu ve Özbakım Gücü Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımı, Student t-testi, Mann Whitney U testi ve Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin % 81.7’si kadın olup, % 30.7’si 51-60 yaş grubundadır. Bireylerin %78.2’sinin kronik hastalığının olduğu ve %56.4’ünün birinci derece obez olduğu bulunmuştur. Bireylerin özbakım gücü genel puan ortalaması 100.13±18.44 olarak belirlenmiştir. BKİ’ne göre özbakım gücü puan ortalaması karşılaştırıldığında anlamlı fark bulunmamıştır. Çalışmada cinsiyet, yaş grubu, medeni durum, gelir durumu, düzenli hekim kontrolüne gitme, fiziksel aktivite yapma ve eğitim almanın özbakım gücü üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu araştırma sonucunda obez bireylerin genel olarak özbakım gücü puan ortalamasının orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Obezite, Özbakım Gücü, Beden Kitle İndeksi

Anahtar Kelimeler: Obezite, Özbakım Gücü, Beden Kitle İndeksi

Doi: 10.17363/SSTB.2019.30.5

SELF CARE AGENCY OF OBESE INDIVIDUALS
 
Aim: The aim of the study is to determine the self-care agency of with obese individuals and the factors affecting them. Methods: The study having a defining characteristic was held between the dates of January 2017 and June 2017 at an obesity clinic of the department of endocrinology and metabolic diseases of a training hospital. Within the scope of the sample 257 people that applied to the hospital between these dates, and accorded with the boundedness of the study were taken. The data of the study were gathered through face-to-face interview method by using personal information form and self-care agency scale.The data were analyzed using percentages, numbers, Student's t-test, Mann Whitney U test and Kruskall Wallis test analysis. Results: Findings: Of the individuals included in the study 81.7% were female, 30.7% of them are in the 51-60 age group. It was found that 78.2% of individuals had chronic disease and 56.4% of them were first degree obese. The overall average of self-care power of the individuals was determined as 100.13± 18.44. No significant difference was found when the overall average of self-care power was compared according to BMI. In the study, it was determined that gender, age group, marital status, income status, regular physician control, physical activity and education have a significant effect on self-care.Conclusion: As a result of this study, it was found that the average self-care agency score of the obese individuals included in the study was moderate.

Keywords: Obesity, Self Care, Body Mass Index

Doi: 10.17363/SSTB.2019.30.5

Tam Metin