Yıl:2021   Sayı: 41   Alan: HEMŞİRELİK BİLİMLERİ  

Seda GÖGER, Ayşe ÇEVİRME
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SİBER ZORBALIĞA İLİŞKİN DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türde olan çalışmanın örneklemini 729 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilere ilişkin tanıtıcı özellikler anket formu, Young internet bağımlılığı testi ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ölçeği kullanılmıştır. Veriler IBM SPSS Statistics 23 programına aktarılarak tamamlanmıştır. Bulgular: Yapılan analizler sonucunda, Young internet bağımlılığı testi puan ortalaması 26.57±8.85 bulunurken siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ölçeği puan ortalaması 31.00±6.43 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin bazı tanıtıcı özelliklerine göre internet bağımlılığı testi ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılık ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Katılımcıların internet bağımlılığı düzeyi düşük tespit edilirken siber zorbalığa ilişkin duyarlılıkları yüksek saptanmıştır. Bu bağlamda okullarda öğrencilere ebeveynleri ile birlikte internet bağımlılığı ve siber duyarlılık hakkında eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri düzenlenmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Adölesanlar, İnternet Bağımlılığı, Siber Zorbalık

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.4

DETERMINING THE LEVELS OF CYBERBULLYING SENSITIVITY AND INTERNET ADDICTION IN HIGH SCHOOL STUDENTS
 
Aim: This study aims to determine the levels of cyberbullying sensitivity and internet addiction among high school students. Methods: The sample of this descriptive study consists of 729 students. The study implemented data collection tools, such as “Introductory Features of Students Questionnaire Form,” “Young’s Internet Addiction Test,” and “Cyberbullying Sensitivity Scale.” The analysis of the data was completed by transferring the data to the IBM SPSS Statistics 23 program. Results: As a result of analysis, Young's Internet Addiction Test mean score was found to be 26.57 ± 8.85, while the average score of Cyberbullying Sensitivity Scale was 31.00 ± 6.43. According to some introductory features of students, a statistically significant difference was found between Young’s Internet Addiction Test and Cyberbullying Sensitivity Scale (p < 0.05). Conclusion: While the internet addiction level of participants was found to be low, their sensitivity to cyberbullying was found to be high. In an effort to deal with cyberbullying, educational programs and counseling services on internet addiction and cyber sensitivity need to be organized in schools involving parents of school children.

Keywords: Adolescents, Internet Addiction, Cyber Bullying

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.4

Tam Metin