Yıl:2013   Sayı: 6   Alan: ÇOCUK ve ERGEN RUH SAĞLIĞI  

Ayşe KARAKOÇ, Fadime BİNGÖL, Semra KARACA
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞ İLE OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
Öznel iyi oluş bireylerin belli açılardan yaşamlarını değerlendirmelerini içerir (Eryılmaz 2010a, Dierer 2003). Ergenlerin kişilik gelişimi açısından öznel iyi oluş anlamlı bir gösterge olabilecek ve ergenin geleceğe ilişkin beklentileri ile ilişkili olabilecektir. Çalışmada, lise öğrencisi ergenlerin öznel iyi oluşları ile olumlu gelecek beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, cinsiyet ve okul başarısı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul’da iki lisede okuyan 14-19 yaş grubu ergenlerle (n=1208) kurum izinleri ve katılımcılardan aydınlatılmış onam alınarak gerçekleştirilmiştir. Veriler Ergen Öznel İyi Oluşu Ölçeği (EÖİÖ) ve Olumlu Gelecek Beklentisi Ölçeği (OGBÖ) kullanılarak toplanmış ve ortalama, standart sapma, yüzdelik, spearman korelasyon, ANOVA, Mann-Whitney U analizleri ile değerlendirilmiştir. Ergenlerin yaş ortalaması 16.66±1.20’dir. EÖİÖ toplam puan ortalamaları 49.53±7.80, OGBÖ toplam puan ortalamaları 19.24±3.73’tür. Ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri arttıkça olumlu gelecek beklentisi de artmaktadır. Ergenlerin cinsiyetleri açısından ile öznel iyi oluş ve olumlu gelecek beklentisi arasında bir fark bulunmamaktadır. Ergenlerin kendilerini başarılı bulduklarında öznel iyi oluş açısından kendilerini daha olumlu değerlendirdikleri ve gelecekten daha olumlu beklentileri olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öznel İyi Oluş, Olumlu Gelecek Beklentisi, Adolesan, Okul BaşarısıTHE EXAMINATION OF RELATIONSHİP BETWEEN ADOLESCENTS SUBJECTİVE WELL-BEİNG AND POZITIVE FUTURE EXPECTATION IN HIGH-SCHOOL STUDENT
 
Subjective well-being means that the individual’s self-assesment for pozitive-negative affect and life satisfaction (Eryılmaz 2010a, Dierer 2003). Subjective well-being may be a significant indicator for personality development of adolescents and may be associated for adolescent expectation fort he future. This study aimed that examine the relationship between high-school adolescent’s subjective well-being and pozitive future expectation and the evaluation for gender and school performance. Study was in two high-scholl in Istanbul and the 14-19 Age adolescent group (n=1208). The institution was based on permissions and informed consent taken from participants. Data collected by Adolescent’s Subjective Well-Being Scale (ADWS) and Pozitive Future Expectation Scale (PEES) and evaluated by mean, standart deviation, percentage, spearman karelation and ANOVA. Adolescent’s mean age is 16.66±1.20. ADWS total mean score is 49.53±7.80 and PEES total means score is 19.24±3.73. Higher level’s of subjective well-being of adolescent is also increasing expectation of pozitive future. There are no a significant difference between subjective well-being and expectation of pozitive future for gender of adolescent. May be said that more pozitive self-evaluated for subjective well-being when adolescents themselves feeling succesfull

Keywords: Subjective Well-Being, Positive Future Expectation, Adolescent, School SatisfactionTam Metin