Yıl:2015   Sayı: 16   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Sema CAN, Erşan ARSLAN, Gülfem ERSÖZ
KRONİK HASTALIKLAR VE EGZERSİZ
 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tüm yaş gruplarında artış gösteren inaktif yaşam tarzı bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) sıklığını artırmakta ve dünya genelinde ölüme neden olan risk faktörleri arasında 4. sırada gösterilmektedir. 2008 yılı verilerine göre; 57 milyon ölümden %63’ünün başta kardiovasküler hastalıklar olmak üzere, kanser (meme ve kolon), kronik solunum yolu (astım) ve diyabet gibi BOH’dan kaynaklandığı belirtilmektedir. Tüm dünyada BOH’ı azaltmak için yapılan mücadelede değiştirilebilen başlıca risk faktörleri olarak fiziksel inaktivite, tütün ve alkol kullanımı, yetersiz ve dengesiz beslenme ile mücadele gelmektedir. Fiziksel inaktivite ile mücadelede her ülkenin kendine özgü eylem planları hazırladığı ve “Egzersiz ilaçtır” gibi temalarla fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik kampanyaların da yürütüldüğü görülmektedir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kapsamında egzersiz reçetesi olarak; bireyin yaşı, kronik hastalık durumu ve eşlik eden hastalıklar göz önüne alınarak, bireyin sevdiği bir egzersiz tipini amaca uygun olarak belirli bir sıklık, şiddet ve sürede yapması önerilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda bu derlemede, literatürde özellikle son yıllarda düzenli fiziksel aktivite ile ilgili yapılan güncel çalışmalara yer verilirken egzersizin kronik hastalıklar üzerine etkileri anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, İnaktivite, Kronik Hastalıklar, Sağlık

Doi: 10.17363/SSTB.20151610876

CHRONIC DISEASES AND EXERCISE
 
Inactive lifestyle in developed and developing countries has increased in all age groups and it increases in non-communicable diseases (NCD's). Inactivity is shown a risk 4. risk factor for mortality in the world. According to the data of 2008; non-communicable diseases, including cardiovascular disease, cancer (breast and colon), chronic respiratory (asthma), cause 63% of the 57 million deaths. To reduce rate of NCD's all over the world, struggle has carried out major risk factors for NCDs such as physical inactivity, tobacco and alcohol use, inadequate and unbalanced nutrition. In addition to this, each country prepared its own action plan "Exercise is medicine" as the theme of the campaign to challenge against physical inactivity. The scope of health protection and improvement of the exercise prescription; age, chronic diseases and concomitant diseases, taking into account an appropriate frequency, intensity and duration should recommend to workout individual. In the light of present study, regular physical activity and its effect on chronic disease will be explained with current perspective in literature.

Keywords: Exercise, Inactivity, Chronic Diseases, Health

Doi: 10.17363/SSTB.20151610876

Tam Metin