Yıl:2016   Sayı: 20   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Gürhan SUNA, Malik BEYLEROĞLU, Mahmut ALP, Seda YALÇIN
KOORDİNASYON ANTRENMANLARIN ÇOCUK TENİSÇİLERDE SÜRAT DENGE VE ÇEVİKLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmamın amacı, koordinasyon antrenmanların çocuk tenisçilerde sürat, denge ve çeviklik özelliklerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmaya Isparta ilinde bulunan 20 erkek tenisçi katıldı. Tenisçilerin yaş ortalaması 11,30±0,73 yıl, boy ortalaması 147,75±3,94 cm ve vücut ağırlığı ortalaması ön test 40,85±2,03 kg; son test 40,61±2,02 kg olarak hesaplandı. Araştırma grubunun tüm antrenmanları ve testleri Süleyman Demirel Üniversitesi Tenis Merkezi binasında yapıldı. Sporculardan antrenman periyodu öncesi ve sonrası İllinois Çeviklik Testi, Flamingo Denge Testi, Beş (5) ve On (10) Metre Sürat Testi ölçümleri alındı. Koordinasyon antrenmanları 8 hafta, haftada 3 gün, günde 90 dakika uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 18.0 istatistik programında “Paired t Testi” kullanılarak karşılaştırıldı. Tenisçilere uygulanan tüm testlerin karşılaştırılması sonucunda istatistiksel olarak önemli derecede fark bulundu (p<0,05). Sonuç olarak, puberte dönemindeki erkek tenisçilerin koordinasyon antrenmanına bağlı olarak denge, sürat ve çeviklik özelliklerinde iyileşmeler olduğu görülmüştür. Buna paralel olarak tenisçilerin performansının olumlu yönde etkilendiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Tenis, Koordinasyon, Çocuk

Doi: 10.17363/SSTB.20162022364

INVESTIGATING THE EFFECTS OF COORDINATION TRAININGS ON VELOCITY, BALANCE AND AGILITY FEATURES OF TENNIS KIDS
 
The aim of this study was to investigate the effects of coordination trainings on velocity, balance and agility features of tennis kids. 20 male kids living in Isparta participated in the study. The mean age of tennis players was 11,30±0,73 year, the mean height was 147,75±3,94 cm and the mean weight was calculated in pre-test 40,85±2,03 kg; in post-test 40,61±2,02 kg. All trainings and tests of research group were applied at Süleyman Demirel University Tennis Center. Measurements of Illionis Agility Test, Flamingo Balance Test, Five (5) and Ten (10) Meters Velocity Tests were taken before and after coordination trainings. Coordination trainings were applied for 8 weeks, 3 days a week, 90 minutes a day. Handled datas were compared by using “Paired t Test” by SPSS 18.0 statistic programme. As a result of comparing all the tests applied to the players, the differences were found to be statistically significiant (p<0,05). To conclude, we can say that positive improvements have been seen in balance, velocity and agility depending on coordination trainings of male tennis players at puberty. In parallel, we can say that performances of tennis players were affected positively.

Keywords: Tennis, Coordination, Kid

Doi: 10.17363/SSTB.20162022364

Tam Metin