Yıl:2012   Sayı: 4   Alan: HALK SAĞLIĞI  

Ayfer ÖZTÜRK, İlknur METİNOĞLU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DENETİM ODAĞI ALGILAMA DÜZEYLERİ VE SAĞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ
 
Denetim odağı literatürde, kişilerin olayları yönlendirme odağı şeklinde ifade edilmektedir. Sağlık etmenini farklı bir bakış açısıyla değerlendiren denetim odağı kavramı, araştırmacılar tarafından yıllardır farklı değişkenler ile ilişkileri bakımından incelenmektedir. Bu çalışmada, üniversitede öğrenim gören öğrencilerin sağlık denetim odakları algılama (iç veya dış denetimli) düzeylerini tespit etmek ve sahip olunan denetim odaklarının sağlık davranışlarına etkilerini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Kastamonu Üniversitesi’nde eğitim gören lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Üniversiteye bağlı bulunan fakülte ve yüksekokullarda (Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Yüksekokulu, Fazıl Boyner Sağlık Yüksek Okulu, Kastamonu Meslek Yüksekokulu) eğitim gören ve tesadüfi olarak seçilen 400 öğrenciye anket uygulanmıştır. Üniversite öğrencilerinin sağlık denetim odağı algılamalarını ve sağlık davranışlarına yansımasını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada önemli bulgular saptanmıştır. Buna göre erkek öğrencilerin iç denetim odağı algılama düzeyleri kız öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Öğrencisi, Sağlık, Denetim Odağı, DavranışHEALTH LOCUS OF CONTROL PERCEPTION OF
 
In the literature, locus of control is defined as one person’s perceived control over his/her own actions in life. The notion of locus of control evaluates health factor from a rather different viewpoint and health locus of control has been a subject of research for a long time. In this study, we aimed to evaluate the levels of health locus of control (internal or external) and investigate the effects of locus of control over health behaviours in university students. The study population comprised undergraduate students at Kastamonu University. In this randomized study, 400 students receiving education in the faculties and schools (Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Education, School of Physical Education and Sports, Fazil Boyner School of Health, Kastamonu Vocational School) of Kastamonu University were included. Our study obtained important data by aiming to determine the health locus of control and its effects over health behaviors among university students. In the end, the male students were found to have significantly higher levels of internal locus of control as compared with the females.

Keywords: University Student, Health, Locus of Control, BehaviorTam Metin