Yıl:2017   Sayı: 25   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Mustafa KARADAĞ, Yüksel SAVUCU, Yonca Süreyya BİÇER, Ali Serdar YÜCEL, Ercan GÜR, Serdar ORHAN
KAMPÜSTE VOLEYBOL SPORUNU TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN BU TERCİHLERİNDEKİ ETKENLER İLE AİLE VE TOPLUM FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi kampüsünde voleybol sporunu tercih eden öğrencilerin bu seçimlerindeki etkenler ile aile ve toplum faktörlerinin etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grubunu Fırat Üniversitesi kampüsünde voleybol sporunu tercih eden, bayan-erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada tarama (survey) modeli kullanılarak veri toplama amacıyla anket uygulanmıştır. 23 sorudan oluşan ankette toplam 97 birey anketi değerlendirilmeye alınmıştır. İstatistiki çözümler için SPSS 21.0 paket programından yararlanılmıştır. İstatistiksel işlem olarak ki-kare, frekans ve yüzde testleri uygulanmıştır. Anlamlılık değeri p<0.05 olarak alınmıştır. Bulgular: Ailelerin çocuklarının spor yapmalarına her zaman olumlu yaklaştıkları görülmüş (%66), ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğretmenlerin bireylerin voleybol branşını seçmelerinde daha etkili olduğu (%54,6), bunun yanı sıra arkadaşlarının etkisinin ise %29,0 olduğu görülmüştür (p<0,05;002). Ayrıca cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığa da rastlanmamıştır. Sonuç: Yapılan çalışmada özellikle öğretmenlerin öğrencilerin voleybol sporunu yapmalarında olumlu etki sağladığı görülmüştür. Kampüste spor malzeme ve tesis yetersizliğinin bireyleri olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Voleybol, Toplum, Aile

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.4

ANALYSIS ON THE FACTORS IN PREFERENCES OF STUDENTS FOR VOLLEYBALL ON CAMPUS AND FAMILY AND SOCIETY FACTORS
 
Objective: The purpose of this study is to determine the effect of family and society factors on individuals preferring and doing volleyball on campus of Fırat University. Method: The study groups are composed of female and male students in Fırat University who prefer volleyball. Survey model has been used in the research and the questionnaire has been applied for the purpose of data collection. The questionnaire composed of 23 items has been evaluated and a total of 97 individuals have participated in the study. SPSS 21.0 software package has been utilized for statistical solutions. Chi-square, frequency and percentage tests have been applied. Significance has also been obtained as p<0.05. Results: It has been observed that families positively approach to their children’s doing sports (66%) and no significant difference has been observed between sexes. It has also been determined that teachers are more effective in preference of individuals for volleyball (54.6%) and the effect of friends is 29.0% (p<0.05; 002). No significant difference has been observed between sexes. Conclusion: It has been established that especially teachers provide positive effect to students in playing volleyball. It is thought that the inadequacy of sports materials and facility on campus negatively affect individuals.

Keywords: Student, Volleyball, Society, Family

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.4

Tam Metin